Organizacje w szkole

Skład Samorządu Uczniowskiego:

 • Emilia Wójcik
 • Michał Giefert

Opiekunowie :

 • Ewa Oberc
 • Renata Jurasz-Kustroń

Szkolne Koło Caritas zostało powołane w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarkich w Iwoniczu-Zdroju decyzją dyrektora Caritas Archidiecezji Przemyskiej z dnia 08.01.2018 r. i wpisane do Rejestru Kół pod numerem 1/2018.

Opiekunem SKC jest katechetka – Katarzyna Wacek, a asystentem kościelnym ks. Paweł Franus. Na patrona SKC wolontariusze wybrali św. Iwona z Bretanii. W ramach koła działa 15 wolontariuszy stałych oraz wielu akcyjnych.

Zarząd Koła:
przewodnicząca – Miś Beata, uczennica kl. III TŻ,
z-ca przewodniczącego – Boroń Andżelika, uczennica klasy III THK,
skarbnik – Bąk Milena, uczennica klasy III TŻ,
Gazda Aleksandra, uczennica klasy III TŻ.
Zadania koła (szczegółowo określone w statucie) wynikają z Chrystusowego przykazania miłości bliźniego, które winno być odnoszone do każdego człowieka, bez względu na jego przekonania, wyznanie, narodowość czy rasę. Wolontariusze starają się wspierać osoby potrzebujące w środowisku lokalnym oraz włączać się w ogólnopolskie akcje charytatywne.

Działania podjęte w roku szkolnym 2018/2019:

 1. „Pomaganie przez eko-zbieranie” czyli całoroczna zbiórka:
 • zakrętek na zakup sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego dla chorego Frania,
 • makulatury na budowę studni w Afryce.
 1. „Krośnieńskie Pola Nadziei”:
 • udział we Mszy św. inaugurującej XI edycję akcji oraz zasadzenie poświęconych cebulek żonkili w ogródku szkolnym,
 • przygotowanie papierowych żonkili na wiosenny finał akcji.
 1. „Gastronomik dla Jana Pawła II”, czyli zaangażowanie się w świętowanie XVIII Dnia Papieskiego obchodzonego pod hasłem Promieniowanie Ojcostwa:
 • rozprowadzanie karteczek z wybranymi cytatami św. Papieża wśród społeczności szkolnej a także kuracjuszy i mieszkańców Iwonicza – Zdroju,
 • sprzedaż „kremówek papieskich”  przygotowanych przez Szkolne Koło Cukiernicze i przekazanie zebranych pieniędzy – 327zł. – na konto fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.
 1. „Tydzień Misyjny”, czyli uwrażliwianie młodzieży na potrzeby misji:
 • udział przedstawicieli we Mszy Świętej rozpoczynającej Tydzień Misyjny,
 • spotkanie z s. Marią Żywiec – służebniczką starowiejską pracującą na misjach w Zambii.

Szkolny Klub Historyczny im. Armii Krajowej przy ZSGH w Iwoniczu-Zdroju

20 marca 2013 roku w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu-Zdroju został powołany Klub Historyczny im. Armii Krajowej. Podłożem do działania Klubu jest porozumienie zawarte w dniu 14 grudnia 2007 r. w Krośnie pomiędzy Podkarpackim Kuratorem Oświaty Maciejem Karasińskim, a Światowym Związkiem Żołnierzy Armii Krajowej, reprezentowanym przez Prezesa Zarządu Okręgu Krosno Józefa Słysia.

https://zsgh.pl/archiwum2/szkola/index5fc4.html?option=com_content&view=article&id=238:inauguracja-klubu&catid=106:o-szkole&Itemid=854

Członkowie klubu chętnie kultywują i przekazują wartości, którymi kierowali się żołnierze AK. Poprzez swoje działania przyczyniają się do krzewienia świadomości narodowej i patriotycznej oraz do kształtowania postaw obywatelskich. Młodzież chętnie bierze udział w akcjach upamiętniających bohaterstwo narodu polskiego, ucząc się aktywnego patriotyzmu i tożsamości narodowej.

Do Klubu zapraszamy wszystkich uczniów naszej szkoły.

Poczet Sztandarowy ZSGH

Uczniowie ZSGH w Iwoniczu-Zdroju reprezentują szkołę w poczcie sztandarowym, biorąc udział w uroczystościach rocznicowych o charakterze patriotycznym, a także w uroczystościach szkolnych.

Skład pocztu sztandarowego:

Chorąży:Jakub Nowak
 Karol Rejdych
Asysta:Emilia Wójcik
 Emilia Drozd
 Karolina Hryceńko
 Kamila Turek

Opiekunem Szkolnego Klubu Historycznego i Pocztu Sztandarowego jest nauczyciel historii Renata Wojnowska-Rygiel (wojnowska.r@zsgh.pl).

Inicjatywy Klubu Historycznego: