Egzamin zawodowy

Ogólne wiadomości o egzaminie zawodowym

Egzamin zawodowy przeprowadzany jest dla:

 • uczniów zasadniczych szkół zawodowych i techników oraz uczniów (słuchaczy) szkół policealnych;
 • absolwentów zasadniczych szkół zawodowych, techników i szkół policealnych;
 • absolwentów zasadniczych szkół zawodowych, techników i szkół policealnych, które uległy likwidacji lub przekształceniu albo zlikwidowano w szkole kształcenie w danym zawodzie;
 • słuchaczy i absolwentów kwalifikacyjnych kursów zawodowych;
 • osób dorosłych będących uczestnikami praktycznej nauki zawodu dorosłych lub przyuczenia do pracy dorosłych;
 • osób, które mają ukończone gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową i co najmniej dwa lata kształciły się lub pracowały w zawodzie, w którym wyodrębniono daną kwalifikację zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego – egzamin w formie eksternistycznej;
 • Uczniowie zamierzający przystąpić do egzaminu składają deklarację do dyrektora szkoły, do której uczęszczają, nie później niż 4 miesiące przed egzaminem.
 • Absolwenci szkół zamierzający przystąpić do egzaminu składają deklarację do dyrektora szkoły, którą ukończył, nie później niż 4 miesiące przed egzaminem. Do deklaracji należy dołączyć świadectwo ukończenia szkoły.

Egzamin składa się z:

 • części pisemnej przeprowadzanej w formie testu pisemnego składającego się z zadań wielokrotnego wyboru,
 • części praktycznej przeprowadzanej w formie testu praktycznego.

Na egzaminie sprawdzany będzie poziom opanowania przez zdającego wiedzy i umiejętności z zakresu danej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, ustalonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach.

Zdający zdał egzamin zawodowy, jeśli uzyskał:

 • z części pisemnej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania,
 • z części praktycznej – co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania.

Wynik ustalany jest przez okręgową komisję egzaminacyjną i jest to wynik ostateczny.

Zdający, który zdał egzamin zawodowy, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie wydane przez komisję okręgową. Osoba, która ma zdane egzaminy ze wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie i posiada wykształcenie ogólne na poziomie wymaganym dla tego zawodu otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Harmonogram przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w danym roku szkolnym ustala dyrektor CKE.

Wszystkie informacje o egzaminie zawodowym z kwalifikacji są dostępne na stronie www.oke.krakow.pl