technologiaAbsolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji:

 • oceny jakości surowca
 • przechowywania żywności
 • przygotowania produktów i stanowiska pracy
 • obsługi sprzętu gastronomicznego
 • przygotowania dań zimnych, gorących i podstawowych deserów
 • wydawania dań
 • oceniania jakości żywności
 • planowania żywienia z uwzględnieniem alternatywnego sposobu żywienia
 • organizowania żywienia w produkcji gastronomicznej
 • wykonywania usług gastronomicznych
 • ekspedycji potraw i napojów
 • prowadzenia badań jakości żywności w laboratoriach

W całym cyklu kształcenia uczeń realizuje program praktyk zawodowych w wymiarze 8 tygodni (280 godzin ) w restauracjach wolnostojących i przyhotelowych, zakładach żywienia zbiorowego świadczących szeroki zakres usług.

Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym: język angielski, chemia.

 

KWALIFIKACJE:

HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań

HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

MIEJSCA PRACY:

 • restauracje;
 • hotele;
 • pensjonaty;
 • domy wczasowe;
 • bary;
 • kawiarnie;
 • sanatoria;
 • instytucje zajmujące się obrotem żywnością;
 • stacje sanitarno-epidemiologiczne;
 • szpitale;
 • organizacje ochrony konsumenta;
 • instytucje zajmujące się upowszechnianiem wiedzy o żywieniu i żywności.

BAZA DYDAKTYCZNA:

 • pracownia gastronomiczna
 • pracownia obsługi gości
 • pracownia usług gastronomicznych
 • pracownia ćwiczeń praktycznych

TurystaAbsolwent Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu-Zdroju w zawodzie technik organizacji turystyki jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • projektowania imprez i usług turystycznych
 • zamawiania imprez i usług turystycznych
 • prowadzenia informacji turystycznej
 • obsługi klientów korzystających z usług turystycznych
 • rozliczania usług i imprez turystycznych

 Uczeń w ramach innowacji:

 • korzysta ze specjalistycznych programów komputerowych stosowanych do obsługi ruchu turystycznego
 • uczy się projektowania aplikacji wspierających turystykę

Innowacja prowadzona przez PWSZ w oparciu o program  przygotowany i prowadzony przez wykładowców PWSZ w Krośnie. Zajęcia będą realizowane w PWSZ w Krośnie.

 Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym: język angielski, geografia.

W całym cyklu kształcenia uczeń realizuje program praktyk zawodowych w wymiarze 8 tygodni (280 godzin) w biurach podróży, placówkach świadczenia informacji turystycznej, obiektach hotelarskich, placówkach muzealnych, urzędach administracji państwowej na stanowiskach związanych z organizacją i promocją turystyki

KWALIFIKACJE:

HGT.07. Przygotowanie imprez i usług turystycznych

HGT.08. Obsługa klienta oraz rozliczanie imprez i usług turystycznych

MIEJSCA PRACY:

 • biura podróży, które prowadzą szeroki zakres usług, takich jak turystyka krajowa, zagraniczna-przyjazdowa i wyjazdowa oraz obsługa podróżnicza
 • hotele o wysokim standardzie
 • pensjonaty turystyczne
 • agencje turystyczne
 • organy administracji odpowiedzialnej za promocję turystyki
 • promy;
 • własna działalność gospodarcza

TTŻAbsolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik technologii żywności jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • stosowania maszyn i urządzeń w produkcji wyrobów cukierniczych
 • magazynowania surowców i wyrobów cukierniczych
 • sporządzania półproduktów i wyrobów cukierniczych
 • wykonywania dekoracji wyrobów cukierniczych
 • wytwarzania produktów spożywczych
 • organizowania przebiegu procesów technologicznych w przetwórstwie spożywczym
 • nadzorowania przebiegu procesów technologicznych w przetwórstwie spożywczym

Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym: język angielski, chemia.

W całym cyklu kształcenia uczeń realizuje program praktyk zawodowych w wymiarze 8 tygodni         (280 godzin) w zakładach spożywczych, przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją spożywczą, cukierniach.

KWALIFIKACJE:

SPC.01. Produkcja wyrobów cukierniczych

SPC. 07. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych

MIEJSCA PRACY:

 • zakłady przemysłu cukierniczego;
 • cukiernie;
 • zakłady przetwórstwa spożywczego;
 • przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją spożywczą
 • pracownie analityczne.
THAbsolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik hotelarstwa jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • utrzymywania czystości i porządku w obiekcie hotelarskim
 • przygotowywania i podawania śniadań
 • organizowania usług dodatkowych w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie
 • rezerwacji usług hotelarskich
 • obsługi gości w recepcji

Przedmioty nauczane na poziomie rozszerzonym: język angielski, geografia.

W całym cyklu kształcenia uczeń realizuje program praktyk zawodowych w wymiarze 8 tygodni (280 godzin) w obiektach hotelarskich na terenie całego kraju.

KWALIFIKACJE:

HGT.03. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

HGT.06. Realizacja usług w recepcji

MIEJSCA PRACY

 • hotele i pensjonaty;
 • restauracje;
 • ośrodki wypoczynkowe;
 • zakłady uzdrowiskowe;
 • agroturystyka;
 • biura i agencje turystyczne;
 • ośrodki informacji turystycznej;
 • branżowe organizacje, fundacje i stowarzyszenia;
 • organy administracji odpowiedzialnej za promocję turystyki;
 • własna działalność gospodarcza.

      BAZA DYDAKTYCZNA:

 • pracownia hotelarska
 • pracownia gastronomiczna
 • pracownia obsługi gości
TECHNIK USŁUG KELNERSKICH

KelnerAbsolwent Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu-Zdroju w zawodzie technik usług kelnerskich jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji:

 • sporządzania potraw i napojów w części handlowo-usługowej zakładu gastronomicznego
 • rozliczania usług kelnerskich
 • wykonywania czynności związanych z przyjmowaniem gości;
 • planowania i organizowania dodatkowych usług gastronomicznych
 • planowania i nadzorowania pracy kelnera
 • rozliczania usług gastronomicznych

KWALIFIKACJE:

HGT.01. Wykonywanie usług kelnerskich

HGT.11. Organizacja usług gastronomicznych

Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym: język angielski, geografia.

W całym cyklu kształcenia uczeń realizuje program praktyk zawodowych w wymiarze 8 tygodni (280 godzin) w restauracjach wolnostojących i przyhotelowych, w tym w dziale sprzedaży i marketingu.

MIEJSCA PRACY:

 • restauracje;
 • hotele;
 • pensjonaty;
 • kawiarnie;
 • puby;
 • dyskoteki;
 • promy;
 • firmy cateringowe;
 • instytucje związane z gastronomią.

BAZA DYDAKTYCZNA:

 • pracownia sporządzania potraw
 • pracownia obsługi gości
 • pracownia ćwiczeń praktycznych

Nauka w technikum trwa 5 lat. Obejmuje ona zarówno przedmioty ogólne, jak i zawodowe realizowane w systemie modułowym. W trakcie nauki uczeń zdaje egzaminy zawodowe z dwóch kwalifikacji.

Po ukończeniu nauki w technikum absolwent może przystąpić do egzaminu maturalnego, a następnie kontynuować naukę na studiach wyższych, na kierunkach niezależnych od wyuczonego wcześniej zawodu. Ma również możliwość uzupełniania swoich umiejętności na kwalifikacyjnych kursach zawodowych lub w szkołach policealnych.

Uczeń kończący technikum w ZSGH w Iwoniczu-Zdroju może uzyskać dokumenty świadczące o dobrym przygotowaniu do startu w dorosłość:

 • Świadectwo ukończenia technikum;
 • Świadectwo maturalne;
 • Świadectwo potwierdzające zdanie I kwalifikacji
 • Świadectwo potwierdzające zdanie II kwalifikacji
 • Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe i suplement do dyplomu
 • Certyfikaty potwierdzające umiejętności zdobyte na bezpłatnych kursach i warsztatach w szkole, realizowanych w ramach projektów UE np. kurs barmański, warsztaty sushi, kurs baristyczny;
 • Certyfikat potwierdzający odbycie stażu za granicą realizowanego w ramach projektów UE
 • Pozytywna opinia z odbytych praktyk zawodowych.

Dlatego warto wybrać technikum w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu-Zdroju.

UWAGA! 

Finansujemy koszty zakwaterowania w internacie uczniom klas pierwszych.

Finansujemy koszty dojazdu do szkoły uczniom klas pierwszych.