Technikum

Technik żywienia i usług gastronomicznych

Technik organizacji turystyki z innowacją Projektowanie aplikacji wspierających turystykę

Technik Technologii Żywności z kwalifikacją: Produkcja wyrobów cukierniczych

Technik Hotelarstwa z innowacją „Odnowa biologiczna i coaching zdrowia”

Jeżeli jesteś osobą pozytywnie nastawioną do ludzi, o wysokiej kulturze osobistej i miłej aparycji, a ponadto samodzielną, odpowiedzialną i kreatywną, rozpocznij naukę w naszej szkole w zawodzie technik hotelarstwa.

Hotelarstwo to działalność usługowa z dużym potencjałem. Jej specyfiką jest gotowość personelu do obsługi gości w każdej chwili, w każdej sytuacji, przez całą dobę.

W trakcie 5-letniego cyklu kształcenia w zawodzie technik hotelarstwa uczniowie poznają tajniki zawodu, a zawłaszcza: wszystkie czynności związane z fachową i kompleksową obsługą gościa hotelowego (recepcja, housekeeping, gastronomia, usługi dodatkowe), ponadto zbieranie danych, gromadzenie informacji, kreowanie rozwoju i planowanie różnego rodzaju usług hotelarskich na potrzeby konkretnych projektów prowadzonych przez różne podmioty gospodarcze.

Zajęcia teoretyczne i praktyczne przygotowują uczniów do egzaminu z dwóch kwalifikacji: HGT.03.-obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie oraz HGT.06.– realizacja usług w recepcji, a tym samym do uzyskania tytułu technika hotelarstwa.

Wprowadzona innowacja „Odnowa biologiczna i coaching zdrowia” pozwoli na:

 • zapoznanie się z zasadami racjonalnego odżywiania,
 • wdrażanie podstaw dietetyki,
 • zapoznanie się z „nowinkami” żywieniowymi,
 • uzyskanie wiedzy w zakresie pielęgnacji ciała opartej na filozofii SPA & Wellness,
 • poznanie technik, zabiegów i rytuałów SPA & Wellness,
 • tworzenie programów prozdrowotnych ofert turystyki uzdrowiskowej,
 • zapoznanie się z podstawami wizażu,
 • poznanie technik coachingowych w zakresie zdrowia i żywienia,
 • wdrażanie prac metodą wykładów i ćwiczeń praktycznych.

Innowacja „Odnowa biologiczna i coaching zdrowia” jest odpowiedzią na intensywny rozwój hotelarsko-turystycznego rynku usług.

Dzięki innowacji:

 • zwiększysz swoje szanse na rynku dzięki sprostaniu wymaganiom stawianym przez pracodawców,
 • dostaniesz możliwość poszerzenia  wiedzy z zakresu hotelarstwa i odnowy biologicznej,
 • nauczysz się dodatkowych umiejętności takich jak: odnowa biologiczna, dietetyka i coaching zdrowia.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik hotelarstwa jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • utrzymywania czystości i porządku w obiekcie hotelarskim
 • przygotowywania i podawania śniadań
 • organizowania usług dodatkowych w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie
 • rezerwacji usług hotelarskich
 • obsługi gości w recepcji

Przedmioty nauczane na poziomie rozszerzonym: język angielski, geografia.

W całym cyklu kształcenia uczeń realizuje program praktyk zawodowych w wymiarze 8 tygodni (280 godzin) w obiektach hotelarskich na terenie całego kraju.

MIEJSCA PRACY

 • hotele i pensjonaty;
 • restauracje;
 • ośrodki wypoczynkowe;
 • zakłady uzdrowiskowe;
 • agroturystyka;
 • biura i agencje turystyczne;
 • ośrodki informacji turystycznej;
 • branżowe organizacje, fundacje i stowarzyszenia;
 • organy administracji odpowiedzialnej za promocję turystyki;
 • własna działalność gospodarcza.

     BAZA DYDAKTYCZNA:

 • pracownia hotelarska
 • pracownia gastronomiczna
 • pracownia obsługi gości

Technik Usług Kelnerskich

Nauka w technikum trwa 5 lat. Obejmuje ona zarówno przedmioty ogólne, jak i zawodowe realizowane w systemie modułowym. W trakcie nauki uczeń zdaje egzaminy zawodowe z dwóch kwalifikacji.

Po ukończeniu nauki w technikum absolwent może przystąpić do egzaminu maturalnego, a następnie kontynuować naukę na studiach wyższych, na kierunkach niezależnych od wyuczonego wcześniej zawodu. Ma również możliwość uzupełniania swoich umiejętności na kwalifikacyjnych kursach zawodowych lub w szkołach policealnych.

Uczeń kończący technikum w ZSGH w Iwoniczu-Zdroju może uzyskać dokumenty świadczące o dobrym przygotowaniu do startu w dorosłość:

 • Świadectwo ukończenia technikum;
 • Świadectwo maturalne;
 • Świadectwo potwierdzające zdanie I kwalifikacji
 • Świadectwo potwierdzające zdanie II kwalifikacji
 • Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe i suplement do dyplomu
 • Certyfikaty potwierdzające umiejętności zdobyte na bezpłatnych kursach i warsztatach w szkole, realizowanych w ramach projektów UE np. kurs barmański, warsztaty sushi, kurs baristyczny;
 • Certyfikat potwierdzający odbycie stażu za granicą realizowanego w ramach projektów UE
 • Pozytywna opinia z odbytych praktyk zawodowych.

Dlatego warto wybrać technikum w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu-Zdroju.

UWAGA! 

Finansujemy koszty zakwaterowania w internacie uczniom klas pierwszych.

Finansujemy koszty dojazdu do szkoły uczniom klas pierwszych.