Zarządzenie w sprawie sposobu wnoszenia opłat

Zarządzenie Nr 27/2019

Dyrektora Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu-Zdroju z dnia 28.08.2019 r. w sprawie sposobu wnoszenia opłat za posiłki w stołówce oraz innych opłat w  Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu-Zdroju.

Na podstawie:

  • 68 i art. 106 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.);
  • 9 ust 3 Statutu ZSGH

zarządzam co następuje:

§ 1.

Należności za korzystanie z posiłków w stołówce ZSGH, wydawanie duplikatów dokumentów oraz inne należności płatne są przelewem na rachunek bankowy dochodów ZSGH o numerze  78 8636 1044 2005 1700 3757 0003

§ 2.

W opisie przelewu należy podać: imię i nazwisko ucznia oraz tytuł wpłaty.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania.

DYREKTOR
Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich
w Iwoniczu-Zdroju
mgr Jan Barsznica