Ważne daty dla absolwentów szkół podstawowych:

od 15 czerwca 2020 r.

do 10 lipca 2020 r.

do godz. 15.00

  • Złożenie wniosku wraz z dokumentami o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.

UWAGA! W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły (dostępny na stronie rekrutacja.zsgh.pl), w tym wymagane załączniki, można składać elektronicznie na adres sekretariat@zsgh.pl lub pocztą tradycyjną. na adres:
Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich
ul. Piwarskiego 19
38-440 Iwonicz-Zdrój

od 26 czerwca 2020 r.

do 10 lipca 2020 r.

do godz. 15.00

  • Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
  • Złożenie podpisanego zdjęcia – 1 szt. (w przypadku złożenia oryginału świadectwa).

od 15 czerwca 2020 r.

do 14 sierpnia 2020 r.

  • Wydanie przez szkołę skierowania do lekarza medycyny pracy. W przypadku braku możliwości przedłożenia zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, rodzic kandydata informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 18 sierpnia 2020 roku, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Wówczas zaświadczenie składa się nie później niż do 25 września 2020 r. Nieprzedłożenie do tego terminu zaświadczenia jest równoznaczne z rezygnacją z kontynuowania nauki w szkole.
od 31 lipca do 4 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00
  • Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana przez  kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zamiana szkół do których kandyduje
do 11 sierpnia 2020 r.
  • Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach.
12 sierpnia 2020 r.
  • Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00
  • Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały złożone wcześniej, a także zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
19 sierpnia 2020 r. do godz. 14.00
  • Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

UWAGA! W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty listy z wynikami przyjętych i nieprzyjętych będą publikowane na stronie www.zsgh.pl

Złóż podanie elektronicznie!