Harmonogram naboru do ZSGH

Ważne daty dla absolwentów szkół podstawowych:

od 16 maja 2022 r.

do 24 czerwca 2022 r.

do godz. 15.00

od 24 czerwca 2022 r.

do 14 lipca 2022 r.

do godz. 15.00

  • Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty.
  • Złożenie podpisanego jednego zdjęcia (w przypadku złożenia oryginału świadectwa).
22 lipca 2022 r.
  • Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
od 22 lipca do 28 lipca 2022 r. do godz. 15.00
  • Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały złożone wcześniej.
  • Złożenie zaświadczenia/orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
29 lipca 2022 r.do godz. 14.00
  • Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Bezpłatne wykonanie badań dla kandydatów zamieszkałych w Krośnie i powiecie krośnieńskim na nosicielstwo w Stacji SANEPID w Krośnie, zostanie przeprowadzone na podstawie listy przesłanej przez szkołę do Stacji SANEPID w Krośnie, ul. Stefana Kisielewskiego 12, tel. 134321942 po 1 sierpnia 2022 r.

Kandydaci spoza powiatu krośnieńskiego wykonują badania w Sanepidzie w innej miejscowości na podstawie przesłanego/pobranego w szkole skierowania po złożeniu oryginałów.

Z wynikami z Sanepidu należy zgłosić się do lekarza Medycyny Pracy, który odpłatnie wpisze wyniki do wcześniej zakupionej książeczki zdrowia lub wyda orzeczenie do celów sanitarno-epidemiologicznych. Uczeń nie dostarcza książeczki/orzeczenia na wakacjach do szkoły. Książeczka będzie wymagana na zajęciach od 1 września.

Złóż podanie elektronicznie!