Harmonogram naboru do ZSGH

Ważne daty dla absolwentów szkół podstawowych:

od 17 maja 2021 r.

do 21 czerwca 2021 r.

do godz. 15.00

  • Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły.
  • Wydanie przez szkołę skierowania do lekarza medycyny pracy.

UWAGA! W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły (dostępny na stronie rekrutacja.zsgh.pl), w tym wymagane załączniki, można składać elektronicznie na adres sekretariat@zsgh.pl lub pocztą tradycyjną. na adres:
Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich
ul. Piwarskiego 19
38-440 Iwonicz-Zdrój

od 25 czerwca 2021 r.

do 14 lipca 2021 r.

do godz. 15.00

  • Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty.
  • Złożenie podpisanego jednego zdjęcia (w przypadku złożenia oryginału świadectwa).
22 lipca 2021 r.
  • Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
od 23 lipca do 30 lipca 2021 r. do godz. 15.00
  • Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały złożone wcześniej.
  • Złożenie zaświadczenia/orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
2 sierpnia 2021 r.

do godz. 14.00

  • Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

UWAGA! W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty listy z wynikami przyjętych i nieprzyjętych będą publikowane na stronie www.zsgh.pl

Bezpłatne wykonanie badań dla kandydatów zamieszkałych w Krośnie i powiecie krośnieńskim na nosicielstwo w Stacji SANEPID w Krośnie, zostanie przeprowadzone na podstawie listy przesłanej przez szkołę do Stacji SANEPID w Krośnie, ul. Stefana Kisielewskiego 12, tel. 134321942 po 2 sierpnia 2021 r.

Kandydaci spoza powiatu krośnieńskiego wykonują badania w Sanepidzie w innej miejscowości na podstawie przesłanego/pobranego w szkole skierowania po złożeniu oryginałów.

Z wynikami z Sanepidu należy zgłosić się do lekarza Medycyny Pracy, który odpłatnie wpisze wyniki do wcześniej zakupionej książeczki zdrowia lub wyda orzeczenie do celów sanitarno-epidemiologicznych. Uczeń nie dostarcza książeczki/orzeczenia na wakacjach do szkoły. Książeczka będzie wymagana na zajęciach od 1 września.

Złóż podanie elektronicznie!