Zmiana organizacji pracy ZSGH od 26 kwietnia do 2 maja 2021 r.

Zarządzenie nr 13/2021 z dnia 26 kwietnia 2021 r. dyrektora Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu-Zdroju w sprawie organizacji pracy szkoły  w warunkach pandemii COVID-19

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 kwietnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zarządzam, co następuje:

§ 1

Wprowadzam zdalną organizację pracy szkoły w warunkach pandemii COVID-19 od 26 kwietnia do 2 maja 2021 r. wg harmonogramu:

Oddział Dni nauki zdalnej Dni nauki stacjonarnej
(tylko zajęcia praktyczne)
1 TŻK cały tydzień
2 THp cały tydzień
2 TŻC cały tydzień
2 THŻC cały tydzień
3 TTŻ cały tydzień
4 TŻa cały tydzień
4 TŻb cały tydzień
2 BKC poniedziałek, wtorek, środa (UWAGA ZMIANA!) czwartek, piątek
1 BS cały tydzień
3BS cały tydzień

§ 2

Internat i SOSW oraz oddziały Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy pracują stacjonarnie w ścisłym reżimie sanitarnym.

W przypadku uczniów, którzy z uwagi na brak możliwości realizowania zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, nie mogą realizować tych zajęć w miejscu zamieszkania, możliwa jest realizacja zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na terenie szkoły i zamieszkanie w internacie.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.