Ogłoszenie naboru partnera w projekcie

Ogłoszenie otwartego naboru partnera / partnerów spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach konkursu nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-025/19
1. Ogłoszenie naboru

Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu-Zdroju ogłasza otwarty nabór partnera/partnerów spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego w konkursie zamkniętym nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-025/19.

Nabór partnera prowadzony jest na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014- 2020 (Dz. U. t.j. z 2018r. poz.1431, z późn. zm.).

 1. Cel Partnerstwa

Wspólne przygotowanie i opracowanie wniosku o dofinansowanie oraz realizacja projektu mającego na celu:

– dostosowanie form, metod i warunków prowadzenia kształcenia i szkolenia zawodowego do wymagań gospodarki i rynku pracy, a także zwiększenie zaangażowania instytucji z otoczenia społeczno-gospodarczego Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu-Zdroju.

– wzrost zatrudnienia absolwentów Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu-Zdroju poprzez poprawę jakości szkolnictwa zawodowego dostosowanego do potrzeb rynku pracy oraz wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu-Zdroju będzie pełnił rolę Wnioskodawcy / Lidera Partnerstwa.

 1. Zakres tematyczny projektu:

Zakres planowanych zadań i działań przewidzianych do realizacji w projekcie będzie ukierunkowany na wsparcie ścisłego powiązania zawodowego kształcenia formalnego z bieżącymi i przyszłymi potrzebami rynku pracy i będzie obejmował:

 1. Modyfikację programu nauczania do zawodu pracownik pomocniczy obsługi hotelowej – w ścisłej współpracy z pracodawcą/pracodawcami.
 2. Modyfikację programu nauczania do zawodu technik hotelarstwa – w ścisłej współpracy z pracodawcą/pracodawcami.
 3. Doskonalenie zawodowe nauczycieli przedmiotów zawodowych hotelarskich uczących w zmodyfikowanym zawodzie pracownik pomocniczy obsługi hotelowej oraz w zmodyfikowanym zawodzie technik hotelarstwa poprzez realizację staży u pracodawcy/pracodawców.
 4. Staże zawodowe organizowane w ramach kształcenia zawodowego praktycznego dla uczniów kształcących się w zmodyfikowanych na potrzeby pracodawcy programach w zawodzie pracownik pomocniczy obsługi hotelowej oraz w zawodzie technik hotelarstwa.
 5. Dodatkowe zajęcia/kursy specjalistyczne/wyjazdy edukacyjne dla uczniów zmodernizowanych kierunków pracownik pomocniczy obsługi hotelowej i technik hotelarstwa – o ile taka potrzeba będzie wynikać ze zdiagnozowanych potrzeb pracodawcy/pracodawców, a zajęcia/kursy/wyjazdy edukacyjne będą powiązane z kierunkiem kształcenia.
 6. Doposażenie pracowni dla potrzeb zmodyfikowanego programu nauczania w zawodzie technik hotelarstwa i pracownik pomocniczy obsługi hotelowej
 7. Stworzenie klasy patronackiej w zawodzie technik hotelarstwa i pracownik pomocniczy obsługi hotelowej chyba, że patronat został już ustanowiony.
 8. Włączenie pracodawcy/pracodawców w system egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie technik hotelarstwa i pracownik pomocniczy obsługi hotelowej.
 9. Promocję zmodernizowanych w ramach projektu kierunków kształcenia w zawodzie technik hotelarstwa i pracownik pomocniczy obsługi hotelowej.
 10. Udział Partnera w projekcie będzie polegał na:
 11. Współpracy z Liderem partnerstwa przy opracowaniu koncepcji projektu, zaplanowaniu działań projektowych, a następnie wspólnej realizacji projektu.
 12. Współpracy z Liderem partnerstwa przy opracowaniu diagnozy potrzeb obejmującej inwentaryzację posiadanego przez szkołę wyposażenia.
 13. Objęciu patronatem kształcenia w zawodzie pracownik pomocniczy obsługi hotelowej – symbol cyfrowy 911205 i technik hotelarstwa- symbol cyfrowy 422402 chyba że patronat został już ustanowiony.
 14. Pomocy w opracowaniu i modyfikacji programu do zawodu pracownik pomocniczy obsługi hotelowej i technik hotelarstwa oraz zatwierdzeniu zmodyfikowanego programu do realizacji.
 15. Organizacji staży dla wszystkich nauczycieli przedmiotów zawodowych hotelarskich uczących w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu-Zdroju w zmodyfikowanym zawodzie pracownik pomocniczy obsługi hotelowej i technik hotelarstwa (160 godz. Stażu na1nauczyciela).
 16. Organizacji staży dla uczniów uczących się według zmodyfikowanego na potrzeby pracodawcy programu w zawodzie pracownik pomocniczy obsługi hotelowej i technik hotelarstwa w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu-Zdroju. (300 godz. Stażu na1ucznia).
 17. Współpracy przy organizacji dodatkowych zajęć/kursów specjalistycznych/wyjazdów edukacyjnych dla uczniów zmodernizowanych kierunków pracownik pomocniczy obsługi hotelowej i technik hotelarstwa.
 18. Pomocy w opracowaniu programu staży zawodowych dla nauczycieli i uczniów.
 19. Udziale pracodawcy-partnera lub jego pracowników w egzaminach potwierdzających kwalifikacje w zawodzie pracownik pomocniczy obsługi hotelowej i technik hotelarstwa w charakterze egzaminatorów lub obserwatorów.

Uwaga: ostateczny zakres działań partnera zostanie ustalony we wspólnie przygotowanym projekcie.

Najważniejsze korzyści, jakie odniesie partner z uczestnictwa w projekcie

-Modyfikacja programu nauczania pod potrzeby pracodawcy

-Wyszkolenie przyszłego pracownika zgodne z zapotrzebowaniem i wymaganiami pracodawcy oraz rynku pracy

-Refundacja wynagrodzenia opiekuna/opiekunów stażystów

 1. Forma prawna partnera

Partnerem może zostać każdy podmiot (z wyłączeniem osób fizycznych, nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów) spoza sektora finansów publicznych.

Partnerem projektu może być podmiot spoza sektora finansów publicznych, który wniesie do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe oraz wspólnie z Zespołem Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu-Zdroju będzie uczestniczyć w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie oraz realizacji projektu, w tym w zarządzaniu projektem.

 1. Wymagania i oczekiwania w stosunku do partnera-kryteria brane pod uwagę przy wyborze partnera:

Kryteria dostępu:

Do postępowania i oceny ofert zostaną zakwalifikowane wyłącznie podmioty, które łącznie spełniają następujące wymagania:

 1. a) Podmiot nie podlega wykluczeniu związanemu z zakazem udzielania dofinansowania podmiotom wykluczonym lub nie orzeczono wobec niego zakazu dostępu do środków funduszy europejskich na podstawie:1) art.207 ust.4 ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. t.j. z 2017r. poz. 2077.); 2) art. 12 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 15czerwca 2012r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.2012r. poz. 769 z późn. zm.); 3) art. 9 ust.1 pkt. 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz. U. t.j., z 2018r. poz. 703 z późn. zm.).
 2. b) Podmiot nie zalega z uiszczaniem podatków, jak również z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub innych należności wymaganych odrębnymi przepisami
 3. c) Potencjalny partner prowadzi działalność na terenie powiatu krośnieńskiego w województwie podkarpackim – siedziba lub oddział firmy (zakład produkcyjny) znajduje się na terenie powiatu krośnieńskiego lub sąsiadujący z nim
 4. d) Zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa – profil działalności potencjalnego partnera jest zgodny z modyfikowanym kierunkiem kształcenia w zawodzie pracownik pomocniczy obsługi hotelowej i technik hotelarstwa , w szczególności: firma posiada stanowiska pracy dla pracownika pomocniczego obsługi hotelowej i hotelarza
 5. e) Podmiot musi być potencjalnym pracodawcą, który z racji prowadzonej działalności jest zainteresowany zatrudnieniem absolwentów zmodyfikowanego kierunku – zadeklaruje wolę zatrudnienia absolwentów tego kierunku.

Kryteria oceny ofert – punktowane:

 1. Deklarowany wkład potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa – zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe – opis potencjału partnera planowanego do zaangażowania w ramach realizacji projektu-maksymalnie – 5pkt
 2. Doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze-opis doświadczenia w realizacji projektów jako beneficjent lub partner projektu lub wykonawca usług edukacyjnych realizowanych we współpracy ze szkołami lub na ich rzecz, w zakresie podobnym z założeniami projektu – maksymalnie – 5pkt
 3. Proponowany zakres współpracy w zakresie przygotowania i realizacji projektu – opis działań możliwych do zrealizowania przez Partnera w ramach projektu (przy uwzględnieniu działań przewidzianych dla Partnera opisanych w pkt. 4 ogłoszenia) – maks. 5 pkt

Najwyższa możliwa liczba punktów do zdobycia przez potencjalnego partnera – 15 pkt

 1. Sposób oceny zakresu spełniania kryteriów:
 2. Po upływie terminu składania ofert Komisja Wyboru Partnera dokona ich otwarcia, następnie przeprowadzi czynności badania i oceny złożonych ofert w celu wyboru ofert/y najkorzystniejszej/szych
 3. Kryteria zostaną poddane ocenie względem innych partnerów, którzy złożyli oferty, a w poszczególnych kryteriach oceny ofert zostanie przyznana punktacja zgodnie z Załącznikiem 1 do niniejszego Ogłoszenia.
 4. W przypadku, gdyby tylko jeden podmiot złożył ofertę w niniejszym postępowaniu, wszystkie kryteria zostaną ocenione w systemie spełnia albo nie spełnia, tj. zostanie mu przyznane 0 lub maksymalna ilość punktów w każdym kryterium.
 5. Spośród ocenionych ofert Komisja Wyboru Partnera wybierze ofertę lub oferty, która/e oprócz spełniania wszystkich wymagań formalnych i kryteriów dostępu, w wyniku oceny wymagań merytorycznych wg kryteriów punktowanych, uzyska/ją co najmniej 8 punktów. Ogłaszający utworzy listę Ofert współpracy uszeregowanych w kolejności malejącej liczby uzyskanych punktów.
 6. Ogłaszający zastrzega sobie prawo do wyboru jednego i/lub więcej niż jednego Partnera spośród oferentów z najwyższą ilością punktów w kryteriach oceny ofert
 7. Ostateczną decyzję o wyborze Partnera/ów w projekcie podejmie Dyrektor Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu-Zdroju na podstawie rekomendacji Komisji Wyboru Partnera.
 8. Wybranemu/-m podmiotowi/podmiotom Ogłaszający nabór zaproponuje zawarcie umowy partnerskiej, która w sposób szczegółowy określi zadania Lidera partnerstwa i Partnera, zasady zarządzania projektem, sposób przekazywania środków finansowych na realizację zadań oraz innych kluczowych kwestii związanych z realizacją projektu
 9. W sytuacji niewyrażenia zgody na zawarcie umowy na warunkach określonych przez Ogłaszającego nabór w propozycji umowy partnerskiej przez wybranego partnera/-ów, Ogłaszający zastrzega sobie prawo do wyboru partnera spośród pozostałych podmiotów, które złożyły oferty w niniejszym konkursie i uzyskały kolejne lokaty na liście rankingowej
 10. Oferenci, którzy złożą oferty niezwłocznie zostaną powiadomieni o wynikach naboru za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wyniki naboru zostaną ogłoszone na stronie internetowej Zespołu Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu-Zdroju.

Oferty składane przez potencjalnych partnerów powinny:

Zawierać wszystkie dane i informacje określone w formularzu stanowiącym załącznik nr 1do niniejszego ogłoszenia. Oferta wraz z załącznikami musi być złożona w języku polskim.

Jeden podmiot może złożyć tylko jedną ofertę.

Na ofertę składają się stosowne oświadczenia zawarte w pkt. II formularza oferty Wraz z ofertą należy złożyć:

 1. Aktualny odpis z rejestru lub odpowiedniego wyciągu z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących, w tym odpowiednie pełnomocnictwa, jeżeli okażą się konieczne.
 2. Inne dokumenty, oświadczenia i informacje mogące mieć znaczenie przy wyborze oferty (nieobowiązkowe).

Miejsce, termin i sposób składania ofert:

Miejsce składania ofert: Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu-Zdroju, ul. Piwarskiego 19, 38-440 Iwonicz-Zdrój,sekretariat.

Ofertę należy złożyć osobiście lub drogą pocztową w zamkniętej kopercie z napisem: „Otwarty nabór na partnera”.

Osoba/y upoważniona/e do złożenia oferty powinna/y parafować każdą stronę oferty oraz złożyć podpis pod ofertą, w miejscu do tego wyznaczonym.

Oferty należy zgłaszać w terminie do 06.03.2019 r. do godz. 9.00. Decyduje data wpływu zgłoszenia do Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu-Zdroju. Oferty nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Dane osoby do kontaktu w sprawie naboru: Jolanta Boczar tel. 13 4375431, email: sekretariat@zsgh.pl

 1. Informacje dodatkowe:

Ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo do:

1.Dokonanie zbędnych zmian zakresu działań przewidzianych dla Partnera Projektu.

2.Negocjowania zakresu, warunków i ewentualnych wkładów w realizację poszczególnych działań z wybranym Partnerem/-mi projektu.

3.Rozstrzygnięcia niniejszego naboru bez wyboru żadnego z oferentów/partnerów oraz unieważnienia naboru bez podawania przyczyny.

4.Od ogłoszonego wyniku naboru nie przysługuje odwołanie

5.Planowany termin realizacji projektu: 01.09.2019r.-30.09.2022r.

6.Udział Partnera w realizacji projektu nie jest gwarantowany i będzie on uzależniony od uzyskania dofinansowania ze środków UE.

Iwonicz-Zdrój, dnia 12 lutego 2019 r.

Załączniki:

 1. Formularz oferty
 2. Link do REGULAMINU KONKURSU:  https://www.rpo.podkarpackie.pl/index.php/nabory-wnioskow/2152-9-4-poprawa-jakosci-ksztalcenia-zawodowego-nabor-nr-rppk-09-04-00-ip-01-18-025-19