Przedłużenie nauczania zdalnego do 29 listopada 2020 r.

Zarządzenie nr 32/2020 z dnia 06 listopada 2020 r. dyrektora Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu-Zdroju w sprawie przedłużenia zdalnej organizacji pracy szkoły  w warunkach pandemii COVID-19

Na podstawie  rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 5 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.  zarządzam, co następuje:

§ 1

Przedłużam zdalną organizację pracy szkoły w warunkach pandemii COVID-19 od 9 listopada do 29 listopada 2020 r. wg harmonogramu:

Oddział Dni nauki zdalnej Dni nauki stacjonarnej
(tylko zajęcia praktyczne)
1 TŻK cały tydzień
2 THp cały tydzień
2 TŻC cały tydzień
2 THŻC cały tydzień
3 TTŻ cały tydzień
4 TŻa cały tydzień
4 TŻb cały tydzień
2 BKC cały tydzień
1 BS wtorek, środa, czwartek, piątek poniedziałek
3BS wtorek, czwartek, piątek poniedziałek, środa

§ 2

Internat i SOSW oraz oddziały Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy pracują stacjonarnie.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.