Szkolny konkurs „Hotelarz z pasją”

Serdecznie zapraszamy wszystkich hotelarzy klas pierwszych do wzięcia udziału w konkursie hotelarskim. Pierwszy etap rywalizacji -teoretyczny odbędzie się 27.02.2020r. i będzie przeprowadzony w formie quizu on-line. Drugi etap praktyczny odbędzie się 3 tygodnie później w ustalonym terminie. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu podane są poniżej w  „Regulaminie szkolnego konkursu”.

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU:    „ HOTELARZ  Z PASJĄ”

 1. Informacje ogólne:
 • Organizatorem konkursu są nauczyciele przedmiotów zawodowych w TH w ZSGH w Iwoniczu-Zdroju
 • Konkurs skierowany jest do uczniów klas pierwszych kształcących się w zawodzie technik hotelarstwa
 • Konkurs składa się z dwóch części – teoretycznej i praktycznej. Pierwsza – teoretyczna odbędzie się w formie quizu on-line, natomiast druga będzie polegała na przygotowaniu krótkiego filmu na temat „Być hotelarzem to moje marzenie”
 1. Cele konkursu:
 • popularyzacja, podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia w zawodzie technik hotelarstwa
 • rozbudzanie pasji
 • integracja uczniów klas hotelarskich
 • rozwijanie wśród młodzieży zainteresowań dziedzinami związanymi
  z hotelarstwem
 • rozbudzanie kreatywności, inicjatywy i pomysłowości oraz zawodowych zainteresowań uczniów
 • kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy
 • rozwijanie współzawodnictwa między uczniami
 1. Etapy i zasady konkursu:
 • Etap I konkursu – teoretyczny będzie obejmował zagadnienia dotyczące hotelarstwa oraz gastronomii i zostanie przeprowadzony w formie quizu on-line w dniu 27.02.2020 r. (lekcja 4) przy użyciu telefonu komórkowego, smarfona lub laptopa.
 • Etap II – praktyczny do którego przystąpi 10 osób (po 5 z klasy) z najwyższą ilością punktów z części teoretycznej będzie polegał na stworzeniu autorskiego projektu w postaci krótkiego filmu (max. do 3 min, w formacie mp4) z wykorzystaniem nowoczesnych technologii cyfrowych przy użyciu kamery video, telefonu komórkowego, ipada, smartfona itp., i zaprezentowaniu go przed komisją konkursową w terminie 3 tygodnie po I etapie podanym przez organizatora. Muzyka i efekty dźwiękowe wykorzystane w materiale filmowym nie mogą naruszać praw autorskich oraz pozostałych praw osób trzecich, a ewentualne roszczenia z tym związane obciążają autorów prac konkursowych. Materiał filmowy powinien być nagrany na pendrivie, płycie CD lub DVD (wykorzystanych jako nośniki danych).

W filmie należy uwzględnić:

 • informacje dotyczące wyboru zawodu
 • informacje o aktualnym etapie kształcenia
 • plany na przyszłość

Przygotowany film uczestnik konkursu będzie prezentował przed komisją konkursową – czas trwania prezentacji do 2 min. W trakcie prezentacji pracy konkursowej jury będzie oceniać ogólny wygląd wymagany w zawodzie hotelarza, treść i sposób przedstawienia swojej pracy.

Komisja konkursowa dokona oceny filmów konkursowych oraz ich prezentacji i przyzna odpowiednio punkty zgodnie z przyjętymi kryteriami konkursu. Najlepsze filmy uczestników konkursu przejdą do finału i zostaną opublikowane na szkolnym facebooku i poddane głosowaniu przez 5 dni. Po tym czasie jury konkursowe zliczy ilość punktów otrzymanych podczas głosowania,  przy prezentacji filmów oraz z części teoretycznej i przyzna odpowiednio miejsca konkursowe.

 1. Kryteria oceny części praktycznej:
 • Film zgodny z tematyką (5 pkt)
 • Pomysłowość, kreatywność w przygotowaniu pracy konkursowej (10 pkt)
 • Spełnienie wymagań filmu (czas trwania, format) (5 pkt)
 • Prezentacja pracy konkursowej przed jury – ogólny wygląd uczestnika konkursu (15 pkt)
 • Prezentacja pracy konkursowej przed jury – sposób przedstawienia swojej pracy (15 pkt)
 • Ocena głosujących internautów: największa liczba głosów za film to 15 pkt , drugie miejsce w głosowaniu to 10 pkt, trzecie miejsce w głosowaniu to 5 pkt dla uczestnika konkursu.
 1. Postanowienia końcowe:
 • Do przeprowadzenia każdego z etapów konkursu ZSGH powołuje profesjonalne jury, składające się z nauczycieli uczących hotelarstwa, gastronomii i informatyki pod kierunkiem przedstawiciela dyrekcji szkoły
 • Jury ocenia wiedzę teoretyczną i umiejętności zawodowe uczestników konkursu na każdym z etapów konkursu, punkty są sumowane
 • Komisja konkursowa ocenia wykonanie zadania praktycznego, mając do dyspozycji liczbę punktów określoną w kryteriach oceny części praktycznej. Końcowa ocena jest sumą punktów przyznanych w pierwszym i drugim etapie konkursu przez jury oraz punktów przyznanych na podstawie głosowania internetowego na portalu społecznościowym.
 • Ocena jury jest oceną ostateczną

Zwycięzcy otrzymują dyplom za zajęcie miejsca i cząstkowe oceny celujące z dwóch aktualnie trwających jednostek modułowych a pozostali uczestnicy konkursu etapu praktycznego otrzymują dyplom za uczestnictwo i jedną cząstkową ocenę celującą z wybranej aktualnie trwającej jednostki modułowej.