SZKOLNY KONKURS UMIEJĘTNOŚCI CUKIERNICZYCH O PUCHAR DYREKTORA SZKOŁY

TEMAT PRZEWODNI „SŁODKA PODKARPACKA  JESIEŃ”

 1. Informacje ogólne
 • Organizatorem konkursu jest ZSGH w Iwoniczu-Zdroju
 • Konkurs odbędzie się w dniu 21.11.2019 r. w ZSGH w Iwoniczu-Zdroju (sala 204)
 • 8:00– odprawa ekip startujących
 • 9:00 – 12:00 zmagania konkursowe
 • Regulamin dostępny będzie u nauczycieli zawodu w pracowni 204, oraz na stronie internetowej szkoły
 1. Cel konkursu
 • Celem konkursu jest promowanie utalentowanych uczniów, oraz Szkoły kształcącej cukierników, kucharzy i techników żywienia i usług gastronomicznych.
 • Podniesienie rangi zawodu i kształcenia zawodowego.
 • Zachęcenie młodzieży do dalszego doskonalenia umiejętności zawodowych, rozwijanie pasji.
 • Wymiana doświadczeń, oraz dokonanie oceny własnej wiedzy i umiejętności.
 • Lansowanie nowych trendów w cukiernictwie.
 1.  Zakres konkursu
 • Umiejętności praktyczne zdobyte podczas nauki zawodu zgodnie z programem nauczania
 • Umiejętności wykraczające poza program nauczania zdobyte przez uczniów biorących udział w: warsztatach, szkoleniach, wystawach, kursach itp.

4.Warunki uczestnictwa

 • Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie ZSGH w Iwoniczu-Zdroju
 • Uczestników konkursu obowiązuje kompletny strój roboczy, oraz woreczek czystości
 • W konkursie uczestnicy startują indywidualnie. maksymalnie 8 uczestników ( decyduje kolejność zgłoszeń )
 • W przypadku większej ilości zgłoszeń niż przewidują zasady regulaminowe, organizatorzy przeprowadzą dodatkowy etap eliminacji w postaci ćwiczenia praktycznego w dniu 19.11.2019 r.
 • Warunkiem zakwalifikowania uczestników do konkursu jest dokonanie zgłoszenia do dnia 11.11.2019 r.
 • Zgłoszenia do konkursu przyjmują panie:, M. Szelc, M Buczek, M Zajdel
 • Zgłoszenie powinno zawierać:
 • nazwisko i imię uczestnika
 • klasa
 • nazwa wyrobu
 • receptura wyrobu dostarczona w dniu konkursu, oraz wizytówka zawodnika z nazwą wyrobu.

5.Zasady organizacyjne

 • Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonać pracę samodzielnie
 • Uczestnicy będą musieli przygotować według własnego pomysłu, aranżacji  i receptury tort okolicznościowy ( różny kształt, o wielkości małej tortownicy)  z zakupionych przez siebie surowców
 • Każdy uczestnik wpłaca 10 zł wpisowego (bezzwrotnie) , zwolnieni są uczniowie, którzy zapłacili składkę na Radę Rodziców
 • Niektóre elementy wyrobów takie jak: np. biszkopty lub inne półprodukty np. galaretki wymagające długiego czasu przygotowania i stanowiące „bazę – podstawę” wyrobu mogą być przyniesione gotowe w dniu konkurs
 • Uczestnicy będą mieli do dyspozycji stanowiska wyposażone w profesjonalny sprzęt cukierniczy niezbędny do przygotowania wyrobów konkursowych  oraz paterę  do serwowania
 • Specjalistyczny sprzęt potrzebny do wykonania wyrobu konkursowego każdy uczestnik przygotowuje we własnym zakresie
 • Do aranżacji wyrobów dopuszczalne jest wykorzystanie własnej zastawy stołowej
 • Wszystkie wyroby konkursowe muszą składać się z jadalnych produktów, dotyczy to również dekoracji
 • Wszystkie elementy dekoracyjne powinny być wykonane podczas konkursu w czasie regulaminowym, wyjątek stanowią te które wymagają obróbki termicznej np. karmel
 • Każdy uczestnik konkursu przygotowuje wyroby do oceny jury (wykrawa dwie porcje własnego wyrobu), oraz na stół prezentacyjny wraz z wizytówką
 • Każdy uczestnik musi krótko zaprezentować swój wyrób (technikę wykonania)

6.Zasady konkursu

 • Przed rozpoczęciem konkursu o godzinie 8:00 odbędzie się odprawa wszystkich uczestników z przewodniczącym jury. W tym czasie odbędzie się losowanie stanowisk, omówienie regulaminu oceniania
 • Czas konkursu: 9:00 – 12:00 (180 minut)
 • Przekroczenie czasu przeznaczonego do przygotowania wyrobów konkursowych karane będzie punktami ujemnymi: 1 min = minus 3 punkty.  Po 15 minutach praca uczestnika zostanie zatrzymana, a wyroby  zostaną poddane ocenie jury
 • Wykonanie zadania konkursowego będzie oceniane przez powołanych przez organizatorów jurorów, pracujących w dwóch składach jurorskich

Jury techniczne ocenia:

 • organizacja na stanowisku pracy (0-5)
 • poprawność operacji technologicznych (0-5)
 • tempo pracy (0-5)
 • wykorzystanie surowców zgodnie z regulaminem (0-5)
 • wygłąd stanowiska do pracy (0-10)

Jury degustacyjne ocenia:

 • kreatywność i estetyka podania (0-20)
 • odpowiedni dobór składników (0-15)
 • smak (0-20)
 • odpowiednia dekoracja (aranżacja) (0-15)
 • suma wszystkich punktów 100

Uwaga: W przypadku uzyskania przez uczniów takiej samej ilości punktów o miejscu ucznia będzie decydować punktacja za prezentację ogólną i nawiązanie do tematu konkursu

 1. Postanowienia końcowe
 • Decyzja jury jest ostateczna i niepodważalna
 • Jury degustacyjne i techniczne przyzna I, II i III miejsce na podstawie łącznej ilości punktów, za które zostaną przyznane nagrody.
 • Prezentacja prac konkursowych odbędzie się na stole ekspozycyjnym bezpośrednio po zakończeniu konkursu
 1. Nagrody:
 • Komisja konkursowa przyzna następujące nagrody i wyróżnienia:

–  I miejsce – puchar dyrektora, dyplom pamiątkowy, upominek

– II miejsce – dyplom pamiątkowy, upominek

–  III miejsce – dyplom pamiątkowy, upominek

– pozostali uczestnicy – dyplom za udział

 • Ponadto wszyscy uczestnicy uzyskają prawo otrzymania dodatkowej oceny celującej z wiodącego przedmiotu zawodowego (jednostki modułowej)
 • Wyniki konkursu zostaną podane do wiadomości poprzez opublikowanie ich na stronie internetowej naszej szkoły