OFERTA KSZTAŁCENIA dla absolwentów gimnazjów

TECHNIKUM

Nauka w technikum trwa 4 lata. Obejmuje ona zarówno przedmioty ogólne, jak i zawodowe realizowane w systemie modułowym. W trakcie nauki uczeń zdaje egzaminy zawodowe z dwóch kwalifikacji. Pierwszy odbywa się w sesji zimowej (styczeń-luty) klasy trzeciej,   drugi w sesji zimowej klasy czwartej. Po każdym egzaminie uczeń otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie. Po ukończeniu szkoły i zdaniu obydwu kwalifikacji absolwent otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe. W trakcie nauki uczeń realizuje program praktyk zawodowych w różnym wymiarze w zależności od zawodu w podmiocie zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu. Może sam zdecydować o miejscu odbycia praktyk lub wybrać zakład proponowany przez szkołę.

Po ukończeniu nauki w technikum uczeń może przystąpić do egzaminu maturalnego, a następnie kontynuować naukę na studiach wyższych, na kierunkach niezależnych od wyuczonego wcześniej zawodu. Ma również możliwość uzupełniania swoich umiejętności na kwalifikacyjnych kursach zawodowych lub w szkołach policealnych.

Uczeń kończący technikum w ZSGH w Iwoniczu-Zdroju może uzyskać dokumenty świadczące o dobrym przygotowaniu do startu w dorosłość:

 • Świadectwo ukończenia technikum;
 • Świadectwo maturalne;
 • Świadectwo potwierdzające zdanie I kwalifikacji
 • Świadectwo potwierdzające zdanie II kwalifikacji
 • Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe i suplement do dyplomu
 • Certyfikaty potwierdzające umiejętności zdobyte na bezpłatnych kursach i warsztatach w szkole, realizowanych w ramach projektów UE np. kurs barmański, warsztaty sushi, kurs baristyczny;
 • Certyfikat potwierdzający odbycie stażu za granicą realizowanego w ramach projektów UE
 • Pozytywna opinia z odbytych praktyk zawodowych.

Dlatego warto wybrać technikum w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu-Zdroju.

UWAGA! 

Finansujemy koszty zakwaterowania w internacie uczniom klas pierwszych.

Finansujemy koszty dojazdu do szko³y uczniom klas pierwszych.

4-letnie technikum na podbudowie gimnazjum:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik technologii żywności jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • stosowania maszyn i urządzeń w produkcji wyrobów cukierniczych
 • magazynowania surowców i wyrobów cukierniczych
 • sporządzania półproduktów i wyrobów cukierniczych
 • wykonywania dekoracji wyrobów cukierniczych
 • wytwarzania produktów spożywczych
 • organizowania przebiegu procesów technologicznych w przetwórstwie spożywczym
 • nadzorowania przebiegu procesów technologicznych w przetwórstwie spożywczym

Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym: język angielski, chemia.

W całym cyklu kształcenia uczeń realizuje program praktyk zawodowych w wymiarze 8 tygodni         (280 godzin) w zakładach spożywczych, przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją spożywczą, cukierniach.

KWALIFIKACJE:

SPC.01. Produkcja wyrobów cukierniczych

SPC. 07. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych

MIEJSCA PRACY:

 • zakłady przemysłu cukierniczego;
 • cukiernie;
 • zakłady przetwórstwa spożywczego;
 • przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją spożywczą
 • pracownie analityczne.

Absolwent Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu-Zdroju w zawodzie kelner jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • przygotowywania sal konsumpcyjnych do obsługi gości;
 • wykonywania czynności związanych z obsługą gości;
 • planowania i organizowania obsługi przyjęć okolicznościowych
 • sporządzania dokumentacji usług gastronomicznych
 • rozliczania usług kelnerskich i kosztów usług gastronomicznych
 • wykonywania czynności barmańskich
 • wykonywania czynności baristycznych

Uczeń w ramach innowacji:

 • poznaje rodzaje i charakterystykę win oraz regionów winiarskich;
 • uczy się dobierać wina do potraw;
 • przygotuje się do profesjonalnego serwisu win.

Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym: język angielski, geografia.

W całym cyklu kształcenia uczeń realizuje program praktyk zawodowych w wymiarze 8 tygodni (320 godzin) w zakładach gastronomicznych na terenie całego kraju, w tym co najmniej 4 tygodnie w zakładzie gastronomii świadczącym pełen zakres usług kelnerskich.

KWALIFIKACJE:

TG.10. Wykonywanie usług kelnerskich

TG.11. Organizacja usług gastronomicznych

MIEJSCA PRACY:

 • restauracje;
 • hotele;
 • pensjonaty;
 • kawiarnie;
 • puby;
 • dyskoteki;
 • promy;
 • firmy cateringowe;
 • instytucje związane z gastronomią.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • oceniania jakości żywności oraz jej przechowywania;
 • sporządzania i ekspedycji potraw i napojów;
 • planowania i oceny żywienia;
 • organizowania produkcji gastronomicznej;
 • planowania i realizacji usług gastronomicznych.

Uczeń w ramach innowacji:

 • pozna elementy dietetyki,
 • nauczy się zasad cateringu dietetycznego,
 • podniesie kompetencje z zakresu fitness, czy nabędzie umiejętności
 • pozna reguły zdrowego stylu życia.

Przedmioty nauczane na poziomie rozszerzonym: język angielski, chemia.

W całym cyklu kształcenia uczeń realizuje program praktyk zawodowych w wymiarze 4 tygodni (160 godzin) w podmiocie zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu.

KWALIFIKACJE:

TG.07. Sporządzanie potraw i napojów

TG.16. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

MIEJSCA PRACY:

 • restauracje;
 • hotele;
 • pensjonaty;
 • domy wczasowe;
 • bary;
 • kawiarnie;
 • sanatoria;
 • instytucje zajmujące się obrotem żywnością;
 • stacje sanitarno-epidemiologiczne;
 • szpitale;
 • organizacje ochrony konsumenta;
 • instytucje zajmujące się upowszechnianiem wiedzy o żywieniu i żywności.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik hotelarstwa jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • prowadzenia działalności promocyjnej oraz sprzedaży usług hotelarskich;
 • rezerwowania usług hotelarskich;
 • wykonywania prac związanych z obsługą gości w recepcji;
 • przygotowywania jednostek mieszkalnych do przyjęcia gości;
 • przygotowywania i podawania śniadań w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie;
 • przyjmowania i realizacji zamówień na hotelarskie usługi dodatkowe.

Uczeń w ramach innowacji:

 • nauczy się profesjonalnego kreowania wizerunku;
 • zapozna się z fachową obsługą sekretariatu;
 • pozna reguły redagowania pism;
 • nauczy się obsługi spotkań biznesowych.

Przedmioty nauczane na poziomie rozszerzonym: język angielski, geografia.

W całym cyklu kształcenia uczeń realizuje program praktyk zawodowych w wymiarze 8 tygodni (320 godzin) w obiektach hotelarskich na terenie całego kraju.

KWALIFIKACJE:

TG.12. Planowanie i realizacja usług w recepcji

TG.13. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

MIEJSCA PRACY:

 • hotele i pensjonaty;
 • restauracje;
 • ośrodki wypoczynkowe;
 • zakłady uzdrowiskowe;
 • agroturystyka;
 • biura i agencje turystyczne;
 • ośrodki informacji turystycznej;
 • branżowe organizacje, fundacje i stowarzyszenia;
 • organy administracji odpowiedzialnej za promocję turystyki;
 • własna działalność gospodarcza.

OFERTA KSZTAŁCENIA dla absolwentów szkół podstawowych

TECHNIKUM

Nauka w technikum trwa 5 lat. Obejmuje ona zarówno przedmioty ogólne, jak i zawodowe realizowane w systemie modułowym. W trakcie nauki uczeń zdaje egzaminy zawodowe z dwóch kwalifikacji.

Po ukończeniu nauki w technikum uczeń może przystąpić do egzaminu maturalnego, a następnie kontynuować naukę na studiach wyższych, na kierunkach niezależnych od wyuczonego wcześniej zawodu. Ma również możliwość uzupełniania swoich umiejętności na kwalifikacyjnych kursach zawodowych lub w szkołach policealnych.

Uczeń kończący technikum w ZSGH w Iwoniczu-Zdroju może uzyskać dokumenty świadczące o dobrym przygotowaniu do startu w dorosłość:

 • Świadectwo ukończenia technikum;
 • Świadectwo maturalne;
 • Świadectwo potwierdzające zdanie I kwalifikacji
 • Świadectwo potwierdzające zdanie II kwalifikacji
 • Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe i suplement do dyplomu
 • Certyfikaty potwierdzające umiejętności zdobyte na bezpłatnych kursach i warsztatach w szkole, realizowanych w ramach projektów UE np. kurs barmański, warsztaty sushi, kurs baristyczny;
 • Certyfikat potwierdzający odbycie stażu za granicą realizowanego w ramach projektów UE
 • Pozytywna opinia z odbytych praktyk zawodowych.

Dlatego warto wybrać technikum w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu-Zdroju.

UWAGA! 

Finansujemy koszty zakwaterowania w internacie uczniom klas pierwszych.

Finansujemy koszty dojazdu do szko³y uczniom klas pierwszych.

5-letnie technikum na podbudowie szkoły podstawowej:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik technologii żywności jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • stosowania maszyn i urządzeń w produkcji wyrobów cukierniczych
 • magazynowania surowców i wyrobów cukierniczych
 • sporządzania półproduktów i wyrobów cukierniczych
 • wykonywania dekoracji wyrobów cukierniczych
 • wytwarzania produktów spożywczych
 • organizowania przebiegu procesów technologicznych w przetwórstwie spożywczym
 • nadzorowania przebiegu procesów technologicznych w przetwórstwie spożywczym

Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym: język angielski, chemia.

W całym cyklu kształcenia uczeń realizuje program praktyk zawodowych w wymiarze 8 tygodni         (280 godzin) w zakładach spożywczych, przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją spożywczą, cukierniach.

KWALIFIKACJE:

SPC.01. Produkcja wyrobów cukierniczych

SPC. 07. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych

MIEJSCA PRACY:

 • zakłady przemysłu cukierniczego;
 • cukiernie;
 • zakłady przetwórstwa spożywczego;
 • przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją spożywczą
 • pracownie analityczne.

TECHNIK USŁUG KELNERSKICH

Absolwent Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu-Zdroju w zawodzie technik usług kelnerskich jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji:

 • sporządzania potraw i napojów w części handlowo-usługowej zakładu gastronomicznego
 • rozliczania usług kelnerskich
 • wykonywania czynności związanych z przyjmowaniem gości;
 • planowania i organizowania dodatkowych usług gastronomicznych
 • planowania i nadzorowania pracy kelnera
 • rozliczania usług gastronomicznych

KWALIFIKACJE:

HGT.01. Wykonywanie usług kelnerskich

HGT.11. Organizacja usług gastronomicznych

Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym: język angielski, geografia.

W całym cyklu kształcenia uczeń realizuje program praktyk zawodowych w wymiarze 8 tygodni (280 godzin) w restauracjach wolnostojących i przyhotelowych, w tym w dziale sprzedaży i marketingu.

MIEJSCA PRACY:

 • restauracje;
 • hotele;
 • pensjonaty;
 • kawiarnie;
 • puby;
 • dyskoteki;
 • promy;
 • firmy cateringowe;
 • instytucje związane z gastronomią.

BAZA DYDAKTYCZNA:

 • pracownia sporządzania potraw
 • pracownia obsługi gości
 • pracownia ćwiczeń praktycznych

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji:

 • oceny jakości surowca
 • przechowywania żywności
 • przygotowania produktów i stanowiska pracy
 • obsługi sprzętu gastronomicznego
 • przygotowania dań zimnych, gorących i podstawowych deserów
 • wydawania dań
 • oceniania jakości żywności
 • planowania żywienia z uwzględnieniem alternatywnego sposobu żywienia
 • organizowania żywienia w produkcji gastronomicznej
 • wykonywania usług gastronomicznych
 • ekspedycji potraw i napojów
 • prowadzenia badań jakości żywności w laboratoriach

W całym cyklu kształcenia uczeń realizuje program praktyk zawodowych w wymiarze 8 tygodni (280 godzin ) w restauracjach wolnostojących i przyhotelowych, zakładach żywienia zbiorowego świadczących szeroki zakres usług.

Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym: język angielski, chemia.

 

KWALIFIKACJE:

HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań

HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

MIEJSCA PRACY:

 • restauracje;
 • hotele;
 • pensjonaty;
 • domy wczasowe;
 • bary;
 • kawiarnie;
 • sanatoria;
 • instytucje zajmujące się obrotem żywnością;
 • stacje sanitarno-epidemiologiczne;
 • szpitale;
 • organizacje ochrony konsumenta;
 • instytucje zajmujące się upowszechnianiem wiedzy o żywieniu i żywności.

BAZA DYDAKTYCZNA:

 • pracownia gastronomiczna
 • pracownia obsługi gości
 • pracownia usług gastronomicznych
 • pracownia ćwiczeń praktycznych

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik hotelarstwa jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • utrzymywania czystości i porządku w obiekcie hotelarskim
 • przygotowywania i podawania śniadań
 • organizowania usług dodatkowych w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie
 • rezerwacji usług hotelarskich
 • obsługi gości w recepcji

Przedmioty nauczane na poziomie rozszerzonym: język angielski, geografia.

W całym cyklu kształcenia uczeń realizuje program praktyk zawodowych w wymiarze 8 tygodni (280 godzin) w obiektach hotelarskich na terenie całego kraju.

KWALIFIKACJE:

HGT.03. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

HGT.06. Realizacja usług w recepcji

MIEJSCA PRACY

 • hotele i pensjonaty;
 • restauracje;
 • ośrodki wypoczynkowe;
 • zakłady uzdrowiskowe;
 • agroturystyka;
 • biura i agencje turystyczne;
 • ośrodki informacji turystycznej;
 • branżowe organizacje, fundacje i stowarzyszenia;
 • organy administracji odpowiedzialnej za promocję turystyki;
 • własna działalność gospodarcza.

      BAZA DYDAKTYCZNA:

 • pracownia hotelarska
 • pracownia gastronomiczna
 • pracownia obsługi gości