Ważne daty dla absolwentów szkół podstawowych:

 11.05 – 23.06.2020 r. do godz. 15.00
 • Złożenie wniosku wraz z dokumentami o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.
26 – 30.06.2020 r.

do godz. 15.00

 • Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej
  o świadectwo ukończenia szkoły oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty
 • Złożenie podpisanego zdjęcia – 1 szt. (w przypadku złożenia oryginału świadectwa i zaświadczenia).
do 24 czerwca 2020 r.
 • Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.
do 10 lipca 2020 r.
 • Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach.
13 lipca 2020 r.

godz. 10.00

 • Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
 • Spotkanie z przyszłymi wychowawcami klas I.
 • Wydanie przez szkołę skierowania do lekarza medycyny pracy.
od 13 lipca 2020 r. do 20 lipca 2020 r. do godz. 15.00       Składanie dokumentów:

 • Oryginał świadectwa ukończenia szkoły , o ile nie został złożony wcześniej.
 • Oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie został złożony wcześniej.
 • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
 • Karta zdrowia.
21 lipca 2020 r. do godz. 14.00
 • Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Złóż podanie elektronicznie!

[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]