Harmonogram naboru do ZSGH

Ważne daty dla absolwentów szkół podstawowych i gimnazjów:

 13.05 – 19.06.2019 r.
  • Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły.
21 – 25.06.2019 r.

do godz. 15.00

  • Uzupełnienie wniosku o oryginały lub kopie poświadczonych przez dyrektora szkoły świadectw ukończenia szkoły i zaświadczeń o wynikach egzaminu zewnętrznego oraz innych dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.
  • Złożenie podpisanego zdjęcia – 1 szt.(w przypadku złożenia oryginałów).
5.07.2019 r.

do godz. 10.00

  • Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
  • Spotkanie z wychowawcami klas I.
do 8.07.2019 r.
  • Wydawanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie
5-10.07.2019 r.
  • Potwierdzenie woli przyjęcia przez złożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone wcześniej oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
12.07.2019 r.

do godz. 10.00

  • Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.