Ważne daty dla absolwentów szkół podstawowych i gimnazjów:

 13.05 – 19.06.2019 r.
 • Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły.
21 – 25.06.2019 r.

do godz. 15.00

 • Złożenie w szkole świadectwa ukończenia szkoły oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego (mogą być oryginały).
 • Złożenie podpisanego zdjęcia – 1 szt. (w przypadku złożenia oryginału świadectwa i zaświadczenia).
 • Wydanie przez szkołę skierowania do lekarza medycyny pracy.
5.07.2019 r.

godz. 10.00

 • Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do klas pierwszych.
 • Spotkanie z przyszłymi wychowawcami klas I.
5-10.07.2019 r.       Składanie dokumentów:

 • Oryginał świadectwa ukończenia szkoły , o ile nie został złożony wcześniej.
 • Oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie został złożony wcześniej.
 • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
 • Karta zdrowia.
12.07.2019 r.

godz. 10.00

 • Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Złóż podanie elektronicznie!