KALENDARIUM

SZKOŁA ŚREDNIA W IWONICZU

 • 1 grudnia 1944 - Starosta Powiatowy w Krośnie ob. Ludwik Gościński zezwala na założenie w Iwoniczu Zdroju Towarzystwa Szkoły Średniej
 • 15 grudnia 1944 - Kurator Okręgu Szkolnego w Rzeszowie dr Michał Jenik wydaje dekret przyznający Towarzystwu prawo otwarcia szkoły średniej w Iwoniczu Zdroju
 • 15 stycznia 1945 - uroczyste otwarcie Prywatnego Koedukacyjnego Gimnazjum Ogólnokształcącego Towarzystwa Szkoły Średniej w Iwoniczu. Przyjęto na podstawie świadectw i egzaminów wstępnych 60 uczniów w tym 29 dziewcząt i 31 chłopców w 4 oddziałach Ia, Ib, II, IV. Dyrektorem szkoły zostaje dr Stanisław Papierkowski a szkoła rozpoczęła działalność w sześciu pokojach na II piętrze willi dr Juliana Papierkowskiego „Trzy Lilie".
 • 12, 13 kwietnia 1945 - Kuratorium Okręgu Szkolnego po wizytacji występuje do Ministerstwa Oświaty z wnioskiem o przyznanie szkole uprawnień gimnazjów państwowych
 • 21 lipca 1945 - koniec pierwszego roku nauki
 • 15 września 1945 - drugi rok nauki rozpoczyna 61 uczniów, dyrektorem szkoły zostaje mgr Henryk Urbanek. Nauka odbywa się w części pokoi willi „Warszawianka".
 • 1 września 1946 - następuje upaństwowienie Gimnazjum poprzez utworzenie Państwowego Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego o typie sanatoryjnym w Iwoniczu Zdroju. Uczniowie w liczbie 100 osób rozpoczynają naukę w „Belwederze” dawnym domu mieszkalnym właścicieli Iwonicza hrabiostwa Załuskich.
 • 16 maja 1947 - dyrektorem szkoły zostaje ob. Kazimierz Szopa
 • 1 września 1947 - dyrektorem zostaje prof. Jan Ziemski, w szkole uczy się 107 uczniów
 • 1 marca 1948 - p.o. dyrektora zostaje ob. Maria Filipowiczowa
 • 28 lipca 1948 - decyzją Ministerstwa Oświaty Państwowe Sanatoryjne Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące zostaje przemianowane na Państwową Ogólnokształcącą Szkołę stopnia Licealnego w Iwoniczu Zdroju
 • 1 września 1948 - dyrektorem szkoły zostaje mgr Stanisław Hertel, w szkole uczy się 110 uczniów. Nauczycielem religii zostaje mgr teologii ks. Jan Rąb, który uczy z 2-letnią przerwą do 31 sierpnia 1960r.
 • 4 września 1950 - dyrektorem zostaje ob. Józef Klarman
 • 20 października 1950 - obowiązki dyrektora pełni czasowo mgr Franciszek Zawalski
 • 1 grudnia 1950 - dyrektorem szkoły zostaje prof. Adolf Paczosa, w szkole uczy się 133 uczniów
 • 1952 / 1953 - szkoła zostaje przemianowana na Liceum Ogólnokształcące w Iwoniczu Zdroju
 • czerwiec 1961 - dyrektor Adolf Paczosa przeprowadza nabór do kl. I Technikum Gospodarczego
 • 31 sierpnia 1961 - dyrektor Adolf Paczosa przechodzi na emeryturę zamykając tym samym historię starań o utrzymanie w Iwoniczu Zdroju Liceum Ogólnokształcącego. Obejmujący od 1 września 1961 roku obowiązki dyrektora Technikum Gospodarczego mgr Stanisław Gałązka otwiera nowy rozdział historii szkoły średniej w Iwoniczu Zdroju.{mospagebreak}


HISTORIA SZKOŁY GASTRONOMICZNEJ W IWONICZU-ZDROJU

 • czerwiec 1961 - dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Iwoniczu Zdroju mgr Adolf Paczosa organizuje nabór do klasy pierwszej 5-letniego Technikum Gospodarczego, na mocy wstępnej zgody Kuratorium Okręgu Szkolnego w Rzeszowie. Decyzją potwierdzającą jest zarządzenie Ministra Oświaty z 10 października 1961r. nr SZ 2-11/156/61 w sprawie otwarcia Technikum Gospodarczego w Iwoniczu Zdroju, które wchodzi w życie z mocą od 1 września 1961r.
 • 1 września 1961 - dyrektorem Technikum Gospodarczego i Liceum Ogólnokształcącego zostaje mgr Stanisław Gałązka; budynkiem dydaktycznym jest „Belweder", w szkole uczy się 147 uczniów w tym 61 w klasie I TG i 86 w trzech klasach LO.
 • 1 września 1962 - w szkole naucza 15 nauczycieli a uczy się 178 uczniów w tym 110 w kl. I i II TG
 • listopad 1962 - kierownikiem internatu zostaje Maria Paśko; internat mieści się w 8 małych pokojach w willi „Warszawianka", w których mieszka 51 dziewcząt; warunki są trudne, brak jest bieżącej wody i łazienek, co tydzień organizowane są kąpiele w łazienkach zdrojowych
 • 24 grudnia 1962 - pożar budynku szkoły, uczniowie kl. X LO uczą się w świetlicy „Górnik” a uczniowie kl. XI LO w świetlicy „Pod Jodłą”
 • styczeń 1963 - 2 tygodnie przerwy w nauce spowodowanej silnymi mrozami
 • wrzesień 1963 - dyrektorem zostaje mgr Genowefa Michalska, stanowisko kierownika internatu obejmuje Joanna Hanus, w szkole uczy się 202 uczniów; pojawiają się pierwsze wnioski o konieczności budowy internatu i warsztatów szkolnych; opiekę patronacką nad szkołą przejmuje Krośnieński Zakład Urządzeń Wiertniczych
 • wiosna 1964 - zakończono remont szkoły po pożarze, zorganizowano pracownię kulinarną; biblioteka szkolna liczy już 5357 książek
 • wrzesień 1964 - rozpoczynają naukę pierwsi uczniowie w Zasadniczej Szkole Gastronomicznej kształcącej w zawodzie kucharz; rozpoczęto budowę internatu i warsztatów szkolnych; trwa wyposażanie pracowni przedmiotowych
 • maj 1966 - do matury przystępują pierwsi absolwenci Technikum Gospodarczego w liczbie 47 osób a wśród nich Anna Bienia ( Korona ) i Barbara Such ( Zając ) uczące w szkole w roku jubileuszu
 • wrzesień 1966 - kierownikiem internatu zostaje Ludmiła Boczar, w szkole w 7 oddziałach uczy się 323 uczniów; w związku z reformą oświaty nie ma naboru do klasy I TG{mospagebreak}
 • czerwiec 1967 - szkołę opuszczają pierwsze absolwentki Zasadniczej Szkoły Gastronomicznej w zawodzie kucharz w liczbie 37 dziewcząt
 • wrzesień 1967 - decyzją Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego z dnia 15 listopada 1967r. nr SZ 1-014-161/67 Technikum Gospodarcze zostaje przemianowane na Technikum Gastronomiczne kształcące w zawodzie technik technologii żywienia o specjalności żywienie zbiorowe, zmienia się również cykl kształcenia z 5-letniego na 4-letni; szkoły wchodzą w reformę szkolnictwa zawodowego - brak naboru do klasy I ZSG
 • wrzesień 1968 - w szkole uczy już 22 nauczycieli a do 8 oddziałów uczęszcza 311 uczennic, w internacie mieszka 55 uczennic. Zgodnie z reformą szkolnictwa zawodowego klasy zasadnicze w branży gastronomicznej mają kształcić w cyklu 2-letnim. Uchwały Rady Pedagogicznej odnoszą skutek, zostaje przywrócony 3-letni okres kształcenia.
 • 1 marca 1969 - na dyrektora zostaje powołany inż. Mieczysław Boczar
 • wrzesień 1970 - w szkole w 10 oddziałach uczy się już 396 uczennic, w ZSG rozpoczyna się kształcenie kelnerów; w trudnych warunkach lokalowych nauka trwa od 7.00 do 19.45
 • listopad 1970 - uczennice przenoszą się do nowego internatu na 120 miejsc. Do 54 internatek dołączyło 58 dziewcząt mieszkających na stancjach i w ten sposób w nowych salach zamieszkało 112 dziewcząt, które jednak w związku z brakiem gazu musiały na posiłki dochodzić ( w parach ) do starego obiektu.
 • maj 1971 - do matury według nowego regulaminu przystępuje 36 absolwentek pierwszego rocznika 4-letniego Technikum Gastronomicznego
 • wrzesień 1971 - rozpoczynają działalność nowe warsztaty szkolne, których kierownikiem zostaje Maria „Zofia” Gawryś. Kłopoty sprawia uruchomienie pracowni zajęć kulinarnych z powodu braku wind. Działają pracownie technologii gastronomicznej o 40 stanowiskach, pracownia obsługi konsumenta i pracownia chemii. Biblioteka szkolna ma już 7200 pozycji książkowych.
 • listopad 1972 - dyrektorem szkoły zostaje mgr Jan Szwast. Wśród uczniów szkoły pojawiają się pierwsi chłopcy, których ilość jeszcze przez długie lata będzie ściśle limitowana.
 • 1 września 1973 - stanowisko kierownika internatu zostaje powierzone Janinie Gromadzkiej, internat zacieśniono i zamieszkało w nim już 135 wychowanek{mospagebreak}
 • 1 września 1974 - zarządzeniem Kuratorium Okręgu Szkolnego w Rzeszowie z 25 maja 1974r. otwiera się Liceum Zawodowe kształcące w zawodzie kelner-bufetowy, do klasy I przyjęto 39 uczniów. Zarządzeniem KOS w Rzeszowie z dnia 25 czerwca 1974r. otwarto Technikum Gastronomiczne dla Pracujących na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej o 2,5-letnim cyklu kształcenia, na semestr I przyjęto 50 słuchaczy.
 • 1 luty 1975 - stanowisko kierownika internatu obejmuje dotychczasowa główna księgowa szkoły mgr Władysława Rajchel, główną księgową zostaje Czesława Drozd. Przyjęty na wiosnę plan rozwoju szkoły przewiduje rozpoczęcie budowy szkoły na rok 1977 z dwuletnim cyklem realizacji oraz wybudowanie boisk szkolnych, przy szkole ma powstać kryty basen.
 • 1 września 1975 - dyrektorem szkoły zostaje mgr inż. Bolesław Sereda a dotychczasowy dyrektor mgr Jan Szwast zostaje powołany na stanowisko wicekuratora oświaty w Krośnie. W 12 oddziałach uczy się 456 uczniów i słuchaczy a pracuje z nimi 25 nauczycieli.
 • 7 września 1976 - kurator oświaty i wychowania w Krośnie mgr Józef Tofilski podpisuje zarządzenie nr O.II-212/42/76 powołujące Zespół Szkół Gastronomicznych w Iwoniczu Zdroju. W szkole kształci się 517 uczniów i słuchaczy skupionych w 14 oddziałach, z którymi pracuje 27 nauczycieli. Rozpoczyna się kształcenie w 2,5-letniej Zasadniczej Szkole Specjalnej w zawodzie ciastkarz-cukiernik.
 • grudzień 1976 - szkołę opuszczają pierwsi absolwenci TGdP w liczbie 22 osób
 • luty 1977 - stanowisko wicedyrektora Zespołu obejmuje mgr Antoni Pitrus
 • maj 1978 - Liceum Zawodowe opuszczają pierwsi absolwenci w liczbie 33 osób
 • wrzesień 1978 - stanowisko wicedyrektora Zespołu obejmuje mgr Franciszka Liana. Zlecono „Balneoprojektowi” z Nowego Targu opracowanie dokumentacji na nowy budynek dydaktyczny. Trwa remont „Belwederu".
 • styczeń 1979 - kończy naukę 10 absolwentów ZSS
 • 14 listopada 1980 - młodzież nie przyszła do szkoły na zajęcia teoretyczne a komitet protestacyjny przedstawił listę 12 zarzutów i postulatów kierownictwu szkoły; dwóch członków tamtego komitetu to aktualni pracownicy szkoły{mospagebreak}
 • 13 grudnia 1981 - stan wojenny, zajęcia lekcyjne do Świąt Bożego Narodzenia zostają zawieszone, nie odbywają się też bale studniówkowe
 • 1 września 1983 - stanowisko dyrektora ponownie obejmuje mgr Jan Szwast, w szkole uczy się 447 uczniów i słuchaczy w 16 oddziałach, Rada Pedagogiczna liczy 35 członków
 • 4 czerwca 1984 - kurator oświaty i wychowania w Krośnie decyzją nr 9/84 likwiduje warsztaty szkolne
 • październik 1984 - dyrektor Jan Szwast podejmuje decyzję o rozbudowie obiektu byłych warsztatów szkolnych. Nad obiektem mają być nadbudowane 2 kondygnacje z przeznaczeniem na sale lekcyjne i pomieszczenia pomocnicze. Rozpoczyna się zakup i gromadzenie materiałów budowlanych „zdobywanych” dzięki niesamowitej pomysłowości dyrektora.
 • wrzesień 1985 - decyzją KOiW w Krośnie z dnia 5 czerwca 1985r. rozpoczyna działalność Medyczne Studium Zawodowe kształcące techników fizjoterapii
 • lato ‚86 - gwałtowna nocna burza zrywa zabezpieczenie nad ściągniętym z warsztatów pokryciem dachowym a deszcz zalewa pomieszczenia powodując duże straty materialne
 • 1 września 1986 - stanowisko wicedyrektora obejmuje mgr Marek Bliżycki, w szkole uczy się 518 uczniów i słuchaczy w 18 oddziałach, Rada Pedagogiczna liczy 42 nauczycieli.
 • 1986 / 87 - powstaje kółko informatyczne a szkoła jest organizatorem konferencji metodycznej z fizyki obrazującej zastosowanie komputerów na lekcjach. Rozpoczyna się trwająca 2 lata współpraca z SOU obchodne w Preszowie, następują wymiany delegacji i grup młodzieży. Trwa nadbudowa piętra nad warsztatami.
 • czerwiec 1987 - szkołę opuszcza 52 techników fizjoterapii z pierwszego cyklu kształcenia
 • luty 1988 - następuje przeprowadzka do 7 nowych sal lekcyjnych w dobudowanym piętrze szkoły, trwa nadbudowa poddasza; w rozsypującym się „Belwederze” prowadzone są jeszcze niektóre zajęcia lekcyjne
 • 1988 / 89 - nowy sprzęt w sali komputerowej, w szkole pracuje już 16 komputerów i 2 magnetowidy, przybywa pomocy w pracowniach przedmiotowych
 • 1 września 1989 - w MSZ zakończono kształcenie w zawodzie technik fizjoterapii a rozpoczęto w zawodzie dietetyk
 • 1989 / 90 - poddasze jest już prawie ukończone, zlecono opracowanie projektu zewnętrznej klatki schodowej, planowana jest budowa sali gimnastycznej
 • 1 września 1990 - dyrektorem szkoły zostaje mgr Marek Bliżycki a pełniący tę funkcję z przerwą, przez 10 lat dyrektor Jan Szwast przechodzi na emeryturę; stanowisko wicedyrektora obejmuje mgr inż. Barbara Szepieniec. W szkole uczy się 678 uczniów i słuchaczy w 21 oddziałach, w skład Rady Pedagogicznej wchodzi 57 nauczycieli i wychowawców.
 • 1 listopada 1990 - na stanowisku kierownika administracyjno-gospodarczego zostaje zatrudniona mgr inż. Alina Caryk
 • 12 grudnia 1990 - powstaje Społeczny Komitet NCPS mający doprowadzić do wybudowania sali gimnastycznej. Przewodniczącą Komitetu zostaje p. Wanda Paczosa a honorowym przewodniczącym p. Jan Szwast. Młodzież i nauczyciele opodatkowują się na rzecz budowy. Powstaje kolejny już w historii szkoły projekt budowy sali gimnastycznej z izbami lekcyjnymi na działce szkolnej.{mospagebreak}
 • 1990 / 91 - dyrektor podejmuje decyzję o modernizacji poddasza z przeznaczeniem na sale lekcyjne, wycięte zostają okna w płaszczyźnie dachowej; zostaje rozpoczęta i zakończona budowa zewnętrznej klatki schodowej. Toczy się spór z burmistrzem Iwonicza Zdroju chcącym przenieść szkołę do budowanych obiektów Zespołu Szkół Rolniczych w Iwoniczu. Interwencja kuratora oświaty p. Eugeniusza Dryki uniemożliwia pomysły burmistrza, który szuka wsparcia w wojewodzie i przewodniczącym NSZZ RI „S". Szkoła prowadzi w „Zofiówce” stołówkę pracowniczą PPU w zamian za zwolnienie z opłaty czynszu za „Belweder". Dokonany zostaje remont i adaptacja byłej kuchni warsztatowej na pracownię ciastkarską. Pracownia informatyczna wzbogaca się o 9 nowoczesnych komputerów. Rada Rodziców funduje oprogramowanie do układania planu lekcji. Lista płac pracowników i system wynagrodzeń prowadzone są przy użyciu techniki komputerowej. Zakupiono pierwszą kserokopiarkę. Dokonano remontu internatu i częściowej modernizacji wyposażenia. Nauczyciele intensywnie się doskonalą. Podjęto uchwałę o przygotowaniu Zjazdu Absolwentów w związku z przypadającym w 1991 roku 30-leciem istnienia szkoły.
 • czerwiec 1991 - szkołę opuszcza 33 absolwentów dietetyki, a działalność MSZ zostaje zawieszona z powodu braku środków finansowych
 • 1 września 1991 - stanowisko kierownika szkolenia praktycznego obejmuje Anna Bienia a Maria Gawryś-Brożyna po 20 latach kierowania szkoleniem praktycznym młodzieży odchodzi na emeryturę. W Zasadniczej Szkole Gastronomicznej uruchomione zostaje kształcenie w zawodzie ciastkarz a zaprzestano naboru w zawodzie kelner. Dokonany zostaje nabór do klasy I Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w zawodzie kucharz.
 • 12 października 1991 - Zjazd Absolwentów z okazji 30-lecia Szkoły
 • 1991 / 92 - MEN wydaje zarządzenie o zmniejszeniu w każdej klasie wymiaru zajęć lekcyjnych o 4 godziny, poleca zlikwidować działalność kół pracy pozalekcyjnej, likwiduje możliwość podziału na grupy. W szkołach średnich zawodowych zostaje zlikwidowana możliwość nauczania dwóch języków obcych. Wszystkie te działania są skutkiem „dziury” w budżecie. Powstaje konto środków specjalnych i uruchamiamy szeroką działalność gospodarczą. Zostaje rozpoczęta modernizacja boisk szkolnych i obejścia szkoły, wyremontowano klatkę schodową w internacie. Dobiega końca modernizacja i wyposażanie poddasza, rodzice układają parkiet i lakierują boazerię w sali 410, która staje się reprezentacyjną salą szkoły i będzie gościć dwóch wiceministrów edukacji Kazimierza Marcinkiewicza i Tadeusza Pilcha. Była stołówka warsztatowa pełniąca krótko funkcję pracowni historycznej zostaje zaadaptowana na salę do prowadzenia ćwiczeń fizycznych.{mospagebreak}
 • 28 luty 1992 - strajk czynny pracowników oświaty w intencji przeciwdziałania degradacji polskiej szkoły
 • czerwiec 1992 - dyrektor rozwiązuje z PP „Uzdrowisko Iwonicz” umowę o dzierżawę „Belwederu", który był siedzibą szkoły od 1946 roku. „Belweder” popada w ruinę.
 • 1 września 1992 - stanowisko wicedyrektora obejmuje mgr Janina Zapałowska, kierownikiem szkolenia praktycznego zostaje Barbara Boczar. Dobiega końca modernizacja boisk. Następuje telefonizacja i informatyzacja szkoły.
 • 1 grudnia 1993 - przy życzliwym poparciu kuratora oświaty Eugeniusza Dryki oraz wizytatorów Janiny Czerepiuk i Leszka Morąga rozpoczyna działalność stołówka szkoleniowa w Krośnie przy Urzędzie Wojewódzkim, która pełni rolę warsztatów szkolnych, kierownikiem stołówki zostaje absolwentka TG Krystyna Petka; żywienie pracowników i interesantów Urzędu, organizacja wesel i bankietów przynosi szkole dochody pozwalające na modernizację bazy.
 • 1 stycznia 1994 - decyzją KO w Krośnie z dnia 31 grudnia 1993r. ZSG przejmuje obsługę finansowo-księgową Przedszkola Specjalnego przy Sanatorium Uzdrowiskowym „Barbórka” w Iwoniczu Zdroju
 • 1 marca 1994 - zostaje utworzone drugie stanowisko wicedyrektora, funkcję tę obejmuje absolwentka iwonickiego TG mgr inż. Donata Samson
 • 1 września 1994 - w Technikum Hotelarskim rozpoczyna się kształcenie techników hotelarstwa; w szkole zasadniczej następuje zmiana i zamiast kształcenia ciastkarzy rozpoczyna się kształcenie operatorów maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego o specjalności produkcja piekarsko-ciastkarska.
 • wrzesień 1994 - przegrywamy w NSA w Krakowie sprawę z sąsiadem działki szkolnej dotyczącą zagospodarowania naszej działki, której konsekwencją jest uniemożliwienie rozpoczęcia budowy sali gimnastycznej
 • styczeń 1995 - ponieważ w ramach ZSG funkcjonuje już 6 oddziałów szkoły specjalnej kurator oświaty w Krośnie decyzją z 20 stycznia 1995r. tworzy z dniem 15 lutego 1995r. Zasadniczą Szkołę Zawodową Specjalną w Iwoniczu Zdroju wchodzącą w skład Zespołu
 • 1995 / 96 - trwa unowocześnianie sprzętu w pracowniach technologii gastronomicznej oraz modernizacja węzłów sanitarnych w internacie; decyzją KO z dnia 27 lutego 1996r. ulega likwidacji Przedszkole Specjalne dla Dzieci Przewlekle Chorych w Iwoniczu Zdroju a zatem ZSG zaprzestaje z dniem 31 sierpnia 1996r. obsługi finansowej tej placówki
 • czerwiec 1996 - zostaje rozpoczęta zabudowa balkonu powiększająca „salę gimnastyczną” a w pomieszczeniach przyziemia powstaje mała siłownia
 • 1 września 1996 - w 34 oddziałach uczy się już 900 uczniów i słuchaczy a pracuje z nimi 81 nauczycieli i wychowawców{mospagebreak}
 • 23-25 września 1996 - szkoła jest współorganizatorem ogólnopolskiej sesji naukowej „ Przemiany w oświacie „ po której otrzymujemy wiele podziękowań i wyrazów uznania za bardzo dobrą organizację
 • kwiecień 1997 - uczennica kl. IV TG Beata Włodyka zajmuje V miejsce na szczeblu centralnym I Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o żywieniu i otrzymuje indeks wyższej uczelni
 • wakacje ‚97 - w pracowni informatycznej założona zostaje sieć komputerowa łącząca również część komputerów administracji, szkoła uzyskuje dostęp do internetu; przeprowadzony zostaje remont biblioteki i sekretariatu poprawiający funkcjonalność tych pomieszczeń, przy wejściu do szkoły powstaje recepcja
 • 1 września 1997 - rozpoczyna się kształcenie w 2,5-letnim dziennym Technikum Gastronomicznym na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej; na nowo otworzone stanowisko zastępcy kierownika szkolenia praktycznego zostaje powołana absolwentka TG mgr inż. Ludmiła Grzegorczyk; kierownikiem internatu zostaje mgr Halina Habrat a związana całe życie ze szkołą mgr Władysława Rajchel odchodzi na emeryturę. Za zgodą Kuratorium Oświaty w Krośnie zlecone zostaje opracowanie projektu technicznego budowy sali gimnastycznej z izbami lekcyjnymi
 • marzec 1998 - I wyróżnienie szkolnego teatru na Festiwalu Teatrów Angielskojęzycznych w Rzeszowie
 • kwiecień 1998 - II miejsce szkolnego teatru na Ogólnopolskim Przeglądzie Teatrów Francuskojęzycznych w Poznaniu; nauczycielka wychowania fizycznego mgr Krystyna Murdzek jako trenerka kadry narodowej Polski w narciarstwie biegowym w formule „Sprawni Razem” bierze udział z reprezentacją Polski w Igrzyskach Paraolimpijskich w Nagano. Reprezentantka Polski, absolwentka szkoły Danuta Poznańska zdobywa 2 brązowe medale na dystansach 5 i 15 km, a uczennice Monika Chrząszcz i Monika Legierska miejsca od IV do VII na różnych dystansach.
 • wakacje ‚98 - w pełni zmodernizowana zostaje jedna pracownia technologii gastronomicznej; szeroki zakres remontów w szkole i w internacie; nowinką jest fakt wyremontowania części „"Belwederu” przez prywatnego właściciela, który otworzył w obiekcie restaurację i pizzerię
 • 1 września 1998 - decyzją kuratora oświaty w Krośnie z dnia 28 października 1997r. następuje zmiana nazwy szkoły z Zespołu Szkół Gastronomicznych na Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich; w 37 oddziałach uczy się 970 uczniów i słuchaczy a pracuje z nimi 86 pracowników pedagogicznych; decyzją KO w Krośnie z dnia 25 sierpnia 1998r. tworzy się Liceum Techniczne o profilu usługowo-gospodarczym; rozpoczęto kształcenie w Liceum Zawodowym w zawodzie kucharz; następuje zamiana na stanowiskach kierownika i zastępcy kierownika szkolenia praktycznego pomiędzy Barbarą Boczar a Ludmiłą Grzegorczyk; tworzy się filię internatu ZSGH w internacie Zespołu Szkół Rolniczych w Iwoniczu z 50 mieszkańcami
 • 15-17 października 1998 - organizacja Międzynarodowego Turnieju Wiedzy i Umiejętności „EUROTECH” w zawodzie „ciastkarz-cukiernik"; reprezentacja szkoły w tym turnieju zdobywa w ostrej rywalizacji I miejsce
 • 1 stycznia 1999 - wchodzi w życie reforma administracyjna kraju, organem prowadzącym szkołę staje się Starostwo Powiatowe w Krośnie. Nadzór pedagogiczny sprawuje Podkarpackie Kuratorium Oświaty w Rzeszowie poprzez swoją Delegaturę w Krośnie.
 • luty 1998 - powstaje szkolna strona internetowa www.zsgh.iwonicz.ids.pl
 • 1 marca 1999 - zgodnie z uchwałą Rady Powiatu zmieniają się zasady funkcjonowania środka specjalnego co znacznie ogranicza możliwości wzbogacania i modernizacji bazy szkoły
 • czerwiec 1999 - szkołę opuszczają pierwsi absolwenci Technikum Hotelarskiego
 • 12 sierpnia 1999 - uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę sali gimnastycznej z izbami lekcyjnymi, niestety brak jest - jak zawsze - środków finansowych
 • 1 września 1999 - ponownie nabór do Zasadniczej Szkoły Gastronomicznej w zawodzie ciastkarz; w klasie I ZSZS rozpoczęto kształcenie w zawodzie pracownik obsługi hotelowej; w Technikum Gastronomicznym następuje zmiana cyklu kształcenia na 5-letni
 • marzec 2000 - na Mistrzostwach Świata Niepełnosprawnych w narciarstwie biegowym w Crans Montana (Szwajcaria) absolwentki szkoły trenowane przez kol. K. Murdzek, D. Poznańska i B. Biesiada oraz uczennica K. Sikorska zdobywają 1 srebrny i 3 brązowe medale na różnych dystansach. Na Mistrzostwach Polski „Sprawni Razem” - Koniaków 2000, reprezentacja szkoły zrzeszona w Uczniowskim Klubie Sportowym „Razem” zdobywa 3 złote, 1 srebrny i 2 brązowe medale w biegach płaskich i sztafecie{mospagebreak}
 • czerwiec 2000 - tworzy się Komitet Organizacyjny Obchodów 40-lecia Szkoły i Zjazdu Absolwentów, przewodniczącą Komitetu zostaje nauczycielka przedmiotów zawodowych, absolwentka Technikum Gastronomicznego, koleżanka Halina Gazda, rolę sponsora przyjmuje na siebie pan Jerzy Krzanowski absolwent TG, obecnie dyrektor i współwłaściciel Firmy „Nowy Styl”
 • czerwiec-lipiec 2000 - ostatni nabór do szkół na podbudowie 8-letniej szkoły podstawowej jako efekt reformy systemu oświaty w Polsce
 • 15 lipca 2000 - zakończona zostaje działalność stołówki szkoleniowej w obiektach Starostwa Krośnieńskiego ( dawnego Urzędu Wojewódzkiego )
 • 10 sierpnia 2000 - Zarząd Powiatu Krośnieńskiego wyraził zgodę na utworzenie z dniem 1 września 2000r. gospodarstwa pomocniczego o nazwie „Stołówka Szkoleniowa ZSGH w Iwoniczu Zdroju” z siedzibą przy Zakładzie Robót Górniczych w Krośnie
 • 1 września 2000 - wyraźny spadek liczby uczniów spowodowany niżem demograficznym, ostrą konkurencją na rynku usług edukacyjnych i zubożeniem pewnych grup społecznych dla których szkoła jest za droga powodują, że w 35 oddziałach kształci się już tylko 850 uczniów i słuchaczy a pracuje z nimi 90 nauczycieli i wychowawców
 • 2000 / 2001 - remontowane jest pomieszczenie hydroforni z przeznaczeniem na powiększenie siłowni; uczniowie kl.V TH w ramach prac dyplomowych przerabiają izolatkę w internacie na apartament, który będzie służył jako pokój ćwiczeń kolejnym rocznikom hotelarzy; tworzy się program rozwoju szkoły w którym na bliższą i dalszą przyszłość planujemy: - przekształcenie szkoły w Iwonickie Centrum Kształcenia Ustawicznego, - utworzenie powiązanego ściśle ze szkołą Centrum Kształcenia Praktycznego, - utworzenie Gimnazjum Specjalnego, - pielęgnowanie dobrych tradycji iwonickiego „gastronomika".
 • listopad 2000 - po 12 latach przerwy zostaje wznowiona współpraca z SOU obchodne w Preszowie na Słowacji; drogą internetową nawiązany zostaje kontakt ze Szkołą Zawodową w Kokkoli (Finlandia)
 • styczeń 2001 - uczennica klasy IV TG Ewelina Jakubczyk awansuje na szczebel centralny IV Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o żywieniu
 • 1 marca 2001 - uchwałą Rady Powiatu Krośnieńskiego Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich zostaje przekształcony w Iwonickie Centrum Kształcenia Ustawicznego
 • marzec 2001 - wydawnictwo jubileuszowe oddane zostaje do druku
 • 29 września 2001 - Zjazd Absolwentów i uroczystości związane z obchodami jubileuszu 40-lecia iwonickiego „Gastronomika” oraz 56-lecia istnienia szkoły średniej w Iwoniczu-Zdroju. Zjazd zakończył się sukcesem towarzyskim i organizacyjnym. Uczestniczyło w nim ponad 600 spośród 5500 absolwentów LO i ZSGH. Impreza została w całości przygotowana przez nauczycieli, uczniów i pracowników szkoły przy współpracy z sanatorium „Górnik”, gdzie odbył się całonocny bankiet. O sukcesie Zjazdu zadecydowali też sponsorzy, a zwłaszcza główny ofiarodawca, absolwent TG – Jerzy Krzanowski.
 • jesień 2001 – kolejne zmiany w ustroju oświaty, przywrócono nabór do 4-letnich techników, powstały licea profilowane oraz licea i technika uzupełniające, o 3 lata opóźniono wprowadzenie nowego systemu egzaminów zewnętrznych. Kolejny rok problemów finansowych po przekazaniu oświaty samorządom.
 • 1.10.2001 – powołany zostaje Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, w skład którego wchodzi Gimnazjum Specjalne i Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna. W SOSW w 5 oddziałach uczy się 51 uczniów. Toczą się boje prawne z Kuratorium Oświaty w Rzeszowie o zatwierdzenie statutu SOSW.
 • 21.01.2002 – ICKU rozpoczyna prowadzenie bufetu w PWSZ w Krośnie-Turaszówce, niestety działalność ta, pomimo oczekiwań, nie zakończyła się sukcesem finansowym
 • 10-21.02.2002 – uczennice ze szkoły Kokkolan ammattioppilaitos w Kokkoli odbywają praktykę
 • w ICKU.
 • marzec 2002 – uczennica ZSZ, Dorota Chomentowska, zajmuje IV miejsce w III Małopolskim Konkursie Szkół Gastronomicznych w Krakowie
 • 13 maja 2002 – konkurs na stanowisko dyrektora ICKU, Marek Bliżycki jest jedynym kandydatem
 • 1 lipca 2002 – podczas konferencji Rady Pedagogicznej Starosta Jan Juszczak powierza Markowi Bliżyckiemu obowiązki dyrektora ICKU na kolejną 5-letnią kadencję; pożegnanie odchodzących na emeryturę, z przyczyn leżących po stronie zakładu pracy, najbardziej doświadczonych koleżanek, które przepracowały w „Gastronomiku” ponad 30 lat – Mieczysławy Okoniewskiej, Elżbiety Kafel, Anny Bieni, Ireny Jakiel.
 • 2001/2002 – liczne sukcesy uczniów w konkursach na szczeblu wojewódzkim oraz znaczące sukcesy sportowe. Zmodernizowano stanowiska w pracowni technologii gastronomicznej; uruchomiono drugi pokój hotelowy w internacie jako pracę dyplomową klasy V TH.
 • 2 września 2002 – 72 nauczycieli pracuje z 670 uczniami i słuchaczami w 30 oddziałach, w tym SOSW – 63 uczniów w 5 oddziałach; w internatach zamieszkało 180 wychowanków; uruchomiono kształcenie w TG dla dorosłych w systemie zaocznym
 • 3 września 2002 – oddanie do użytku zmodernizowanej i zautomatyzowanej szkolnej kotłowni, środki finansowe zapewnił organ prowadzący
 • jesień 2002 – dobrze napisane wnioski skutkują przyznaniem szkole dwóch pracowni komputerowych: 6-cio i 15-to stanowiskowej
 • listopad 2002 – na Mistrzostwach Europy INAS FID w tenisie stołowym uczennica SOSW Dorota Klecha zdobywa dwa srebrne i dwa brązowe medale; trenerem jest W. Tomkiewicz{mospagebreak}
 • styczeń 2003 – kończy naukę ostatni rocznik TGdD w systemie wieczorowym
 • luty 2003 – na Mistrzostwach Świata INAS FID w narciarstwie klasycznym, rozgrywanych w Szwecji, absolwentka SOSW Danuta Poznańska oraz uczennice Klaudia Sikorska i Aneta Zygmunt zdobyły 5 złotych medali, dwa srebrne i jeden brązowy; trenerem jest K. Murdzek
 • 13 marca 2003 – spotkanie Starosty Krośnieńskiego z uczniami SOSW – medalistami Mistrzostw Świata i Europy w klasie INAS FID w narciarstwie klasycznym i tenisie stołowym
 • 4 kwietnia 2003 – konkurs wojewódzki „Najsprawniejszy w zawodzie kucharz” – reprezentacja SOSW zajmuje I miejsce
 • 2 maja 2003 – ICKU organizuje „Dzień Europejski” na deptaku w Iwoniczu-Zdroju w związku z akcesją Polski do struktur Unii Europejskiej, osiągamy sukces organizacyjny i gastronomiczny
 • 14 maja – uczennice SOSW: M.Pelc i M. Boczar reprezentują w Olsztynie województwo podkarpackie w finale Ogólnopolskiego Turnieju „Najsprawniejszy uczeń w zawodzie kucharz” zajmując 3 miejsce zespołowo i drugie indywidualnie na 24 startujące zespoły
 • maj 2003 – otwarcie siłowni w pomieszczeniu po hydroforni, adaptacja wykonana siłami rodziców klasy IV TH”B”
 • 10 czerwca 2003 – uroczyste otwarcie Szkolnego Centrum Edukacyjnego, będącego biblioteką połączoną z czytelnią wyposażoną w 7 stanowisk komputerowych, projektor multimedialny oraz dwa komplety video i telewizor; SCE uruchomiono w pomieszczeniach po pracowni chemicznej, dużej pomocy finansowej udzieliła Firma „Nowy Styl”; w miejscu dawnej biblioteki powstała sala lekcyjna
 • 23 czerwca 2003 – w rankingu podkarpackich szkół średnich przeprowadzonym przez „GW” i KO, ICKU zajęło III miejsce pod względem liczby finalistów i laureatów olimpiad i zawodów sportowych, a V miejsce po uwzględnieniu liczby uczniów uczestniczących w eliminacjach szkolnych
 • 2002/2003 – uczeń Marcin Łątka zajął I miejsce w wojewódzkim konkursie „Eksport szansą Podkarpacia” uzyskując roczne stypendium w Akademii Ekonomicznej w Krakowie; liczne wysokie miejsca uczniów w konkursach wojewódzkich i międzyregionalnych, duża różnorodność zainteresowań i uzdolnień młodzieży
 • 30 czerwca 2003 – zakończenie działalności Stołówki Szkoleniowej w Krośnie po 10 latach działalności, powodem są złe wyniki finansowe
 • wakacje 2003 – prace modernizacyjne w internacie
 • 1 września 2003 - 74 nauczycieli pracuje z 665 uczniami i słuchaczami (390 dziewcząt i 275 chłopców) w 29 oddziałach, w tym SOSW – 67 uczniów w 5 oddziałach; w internatach zamieszkało 185 wychowanków; 10 nauczycieli kontynuuje studia magisterskie, a 12 uczestniczy w studiach podyplomowych
 • 14 października 2003 – uroczyste otwarcie, zmodernizowanej przez rodziców i uczniów z klasy V TH”A”, sali obsługi konsumenta, w której powstała nowoczesna pracownia kelnersko-barmańska; w uroczystości uczestniczą wicestarosta i wizytatorzy KO
 • 17 października 2003 – ICKU organizatorem I Ogólnopolskiego Konkursu „Poetycko o zdrowiu” z udziałem aktorki Elżbiety Zającównej i artysty, pieśniarza Marka Wiatra; pomysłodawcą konkursu jest M. Rysz
 • 1 listopada 2003 – po 28 latach pracy dla „Gastronomika” główna księgowa Czesława Drozd przechodzi na emeryturę, stanowisko głównej księgowej obejmuje Jolanta Miotk
 • listopad 2003 – II miejsce i wicemistrzostwo świata w tenisie stołowym zdobywa Dorota Klecha na Mistrzostwach Świata w klasie INAS FID w Meksyku, zdobywa również tytuł wicemistrzyni Polski na Mistrzostwach Polski „Sprawni Razem”
 • marzec 2004 – Agnieszka Czech z kl. II TO zajmuje III miejsce w V Małopolskim Konkursie Szkół Gastronomicznych w Krakowie
 • czerwiec 2004 – nawiązana zostaje współpraca z Akademią Hotelową w Koszycach na Słowacji oraz ze szkołą gastronomiczną w Eberswalde w Niemczech
 • czerwiec 2004 – pierwszy zewnętrzny egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zasadniczej szkole zawodowej w zawodzie „kucharz małej gastronomii”, egzamin przeprowadza komisja powołana przez OKE w Krakowie, szkoła uzyskuje status ośrodka egzaminacyjnego; wyniki egzaminu potwierdziły, że absolwenci „Gastronomika” są bardzo dobrze przygotowani do pracy
 • 2003/2004 – uczniowie ICKU i SOSW odnoszą liczne, znaczące sukcesy sportowe oraz zdobywają nagrody w różnorodnych konkursach wiedzy i umiejętności na szczeblu międzynarodowym, ogólnopolskim, wojewódzkim i powiatowym, równocześnie słabe wyniki klasyfikacji rocznej pokazują, że nie wszyscy absolwenci gimnazjów sprostali wymaganiom stawianym przez szkołę. Nauczyciele i uczniowie wspomagają organizację Sympozjum „Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” oraz ważną akcję promującą przeszczepy „Życie z życia”; nauczyciele i uczniowie organizują i obsługują liczne imprezy i bankiety. W internacie powstał zespół tańca nowoczesnego.
 • wakacje 2004 – modernizacja pracowni technologii gastronomicznej i zaplecza w oparciu o środki wygospodarowane przez szkołę, uczniowie klas IV TH „A” i „B” wraz z rodzicami dokonują znaczącej modernizacji sal 307 i 308 adaptując je na dwie pracownie do przedmiotów zawodowych wyposażone w stanowiska komputerowe, projektory multimedialne i recepcję
 • 1 września 2004 – powrót do starej, dobrej nazwy szkoły: Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich, z ICKU i SOSW w swojej strukturze; 75 nauczycieli pracuje z 590 uczniami i słuchaczami w 26 oddziałach, w tym SOSW – 73 uczniów w 5 oddziałach; w internatach zamieszkało 150 wychowanków;
 • październik 2004 – wymiana okien w 30 pokojach mieszkalnych w internacie oraz w 6 salach lekcyjnych w szkole dzięki środkom organu prowadzącego
 • wrzesień/październik 2004 – 3-tygodniowa praktyka integracyjna 16 uczniów ZSGH i SOSW w Kokkoli, uczniowie wracają z nowymi umiejętnościami, przyjaźniami i bogatym obrazem Finlandii jako ciekawego kraju
 • 15 października 2004 – reprezentacja szkoły w składzie Wioletta Stefanik i Mariusz Bielecki zdobywa I miejsce i główną nagrodę na ostatnim turnieju ciastkarsko-cukierniczym EUROTECH w Salgotarjan (Węgry)
 • 18 listopada 2004 – „Dzień Fiński” w ZSGH z udziałem Podkarpackiego Kuratora Oświaty i Starosty Krośnieńskiego, udekorowanie Medalem Komisji Edukacji Narodowej Pana Jerzego Krzanowskiego - absolwenta „Gastronomika”, przyjaciela i sponsora szkoły, dyrektora i współwłaściciela Firmy „Nowy Styl”, Konsula Honorowego Republiki Ukrainy w Polsce; podsumowanie praktyki w Finlandii, prezentacja wyrobów kuchni fińskiej; goście i dziennikarze podkreślają wysokie umiejętności i profesjonalizm uczniów i nauczycieli
 • jesień 2004 – w wyniku pozytywnie rozstrzygniętych konkursów unijnych oraz wniosków do MENiS i PFRON szkoła wzbogaciła się o piec konwekcyjny i inne wyposażenie pracowni zawodowych, projektory multimedialne, laptopy, komputery (26 sztuk), kserokopiarki i drukarki. Zakupiony został mikrobus Volkswagen, który zastąpił wysłużoną „Nysę”. Działania mające na celu pozyskanie środków na budowę sali gimnastycznej z funduszy unijnych zakończyły się niepowodzeniem – brak środków na wkład własny.
 • zima 2004/2005 – na Mistrzostwach Polski w narciarstwie alpejskim w klasie INAS FID, Katarzyna Stasik zdobyła tytuł Mistrzyni Polski w slalomie; Krystyna Murdzek współorganizowała Światowe Igrzyska Nicolas Cup w Zakopanem dla osób po przeszczepach, nauczyciele i uczniowie ZSGH czynnie wsparli organizację imprezy {mospagebreak}
 • luty 2005 – w ZSGH odbywają praktykę uczniowie z SOU obchodne w Preszowie
 • 17 marca 2005 – ZSGH organizuje w Krośnie wojewódzki finał Ogólnopolskiego Konkursu Szkolna Giełda Turystyczna „Przygoda” – pełny sukces organizacyjny i II miejsce dla reprezentacji szkoły
 • 18 marca 2005 – II miejsce reprezentacji szkoły w składzie Renata Kogut i Wioletta Stefanik na Turnieju Cukierniczym Sweet Cup w Preszowie
 • 15 kwietnia 2005 – I miejsce dla SOSW w Iwoniczu-Zdroju w wojewódzkim finale Ogólnopolskiego Konkursu „Najsprawniejszy w zawodzie kucharz”
 • 23 maja 2005 – uczeń TH Paweł Olbrycht zajmuje I miejsce w IV regionalnym Konkursie Prac Uczniowskich z Fizyki organizowanym przez Rzeszowski Oddział PTF
 • 20 czerwca 2005 – po ponad 30 latach pracy na emeryturę przechodzą Barbara Boczar, Helena Łomecka i Martyna Niziołek, które całe swoje zawodowe życie związały z „Gastronomikiem”. Zakończenie kształcenia w Gimnazjum Specjalnym, w Technikum na podbudowie szkoły podstawowej oraz w młodzieżowym TG na podbudowie ZSZ.
 • 1 września 2005 – nowy rok szkolny rozpoczyna 550 uczniów w 24 oddziałach, a uczy 73 czynnych nauczycieli, w internacie mieszka 145 wychowanków; w SOSW kształci się 70 uczniów w 5 oddziałach oraz prowadzone są 4 rewalidacje indywidualne; stanowisko z-cy kierownika szkolenia praktycznego obejmuje Małgorzata Buczek
 • 1 września 2005 – następuje wdrożenie pierwszych modułowych programów nauczania w zawodach technik hotelarstwa i technik żywienia i gospodarstwa domowego; SOSW rozpoczyna prowadzenie indywidualnych zajęć rewalidacyjnych z osobami głęboko upośledzonymi w Domu Pomocy Społecznej w Iwoniczu
 • 15 listopada 2005 – kolejny „Dzień Fiński” w ZSGH po powrocie 17 uczniów z 3-tygodniowej praktyki integracyjnej w Rovaniemi{mospagebreak}
 • 6 stycznia 2006 – zakończenie kształcenia w zaocznym TGdD na podbudowie ZSZ
 • styczeń 2006 – ostatni egzamin dojrzałości (starego typu) w „Gastronomiku”
 • luty 2006 – współpraca z ZSP w Krynicy, wyjazd grupy nauczycieli na zaproszenie partnerów
 • 17 marca 2006 – Hubert Latoszek ponownie reprezentuje szkołę na VI Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodych Barmanów w Warszawie zajmując 10 miejsce w gronie 50 zawodników z całej Polski
 • wiosna 2006 – w VII Małopolskim Konkursie Szkół Gastronomicznych w Krakowie Wojciech Buczek z kl. III TKK zajmuje I miejsce w kategorii gastronomicznej a Agnieszka Klimkowska z kl. II TO zajmuje miejsce IV; w Międzynarodowym Konkursie Barmańskim Cassovia Cup w Koszycach I miejsce zdobywa Krzysztof Guzik z kl. II TH; w III Międzynarodowym Konkursie Cukierników Sweet Cup w Preszowie Przemysław Podkul z kl. II Za uzyskuje wyróżnienie; na Olimpiadzie Smaku w Krakowie IV miejsce uzyskuje Agnieszka Czech z kl. IV TO; w Wojewódzkim Turnieju „Najsprawniejszy w zawodzie kucharz” reprezentujące SOSW dwie drużyny zajmują I i II miejsce; na Mistrzostwach Świata w tenisie stołowym w klasie INAS FID we Francji Dorota Klecha z kl. III Zc zdobywa III miejsce
 • maj 2006 – pierwszy zewnętrzny egzamin maturalny w Technikum
 • czerwiec 2006 – pierwszy zewnętrzny egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w Technikum
 • czerwiec-sierpień 2006 – realizacja wygranego wniosku na konkurs PARP zakończona stworzeniem Pracowni Ćwiczeń Praktycznych opartej o kuchnię w internacie – znacząca modernizacja kuchni. Realizacja wniosków do PFRON przynosi zakup urządzenia typu ATLAS do szkolnej siłowni oraz zakup pomocy do pracy dydaktycznej i wychowawczej z uczniami posiadającymi deficyty rozwojowe. Realizacja wniosku do Urzędu Marszałkowskiego przyniosła modernizację łazienek i pokoi mieszkalnych w internacie. Realizacja wniosków do MEN zaowocowała otrzymaniem dwóch 15-stanowiskowych pracowni internetowych z dodatkowym osprzętem (wideoprojektory, notebooki, skaner, drukarki laserowe). Wymieniono stolarkę okienną w pracowniach technologii gastronomicznej i sanitariatach.
 • 13 czerwca 2006 – uroczyste otwarcie Pracowni Ćwiczeń Praktycznych w internacie przy udziale Starosty Krośnieńskiego
 • 20 czerwca 2006 – na emeryturę odchodzą kolejne nauczycielki „od zawsze” związane z „Gastronomikiem” – A. Kendik, Z. Smolik, H. Szynkiewicz
 • sierpień 2006 – wzrost naboru do klas I świadczący o dużym zainteresowaniu szkołą i proponowanymi kierunkami kształcenia (Technikum – 146 uczniów, SPol – 43 uczniów, ZSZS – 26 uczniów). Gratulacje od z-cy dyrektora Wydziału Kształcenia Ponadgimnazjalnego i Ustawicznego Kuratorium Oświaty w Rzeszowie – A. Bajorskiego dla ZSGH za bardzo dobre wyniki egzaminu maturalnego i zawodowego, plasujące szkołę w czołówce województwa oraz gratulacje za świetny wynik egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w SOSW.
 • 1 września 2006 – kolejny rok szkolny rozpoczyna 580 uczniów i słuchaczy (335 dziewcząt i 245 chłopców) w 24 oddziałach; w tym: SOSW 6 oddziałów i 66 uczniów, SPol 2 oddziały i 56 słuchaczy, DPS 6 indywidualnych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, 4 uczniów – nauczanie indywidualne; z młodzieżą pracuje 79 nauczycieli i wychowawców; w obu internatach mieszka 149 wychowanków.
 • 1 września 2006 – wprowadzenie kształcenia modułowego w zawodzie technik organizacji usług gastronomicznych
 • 18 września 2006 – organ prowadzący zleca ZSGH obsługę edukacyjną w nowym Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Iwoniczu, rozpoczęto prowadzenie zajęć w 2 oddziałach Gimnazjum dla Dorosłych i jednym oddziale ZSZ
 • 25 września 2006 – I Rajd Gastronomika im. Janiny Głowackiej
 • 13-14 października 2006 – szkoła gości, przybywających z rewizytą, nauczycieli z ZSP w Krynicy
 • 28 listopada 2006 – ZSGH jest organizatorem wojewódzkiej konferencji w sprawie nauczania modułowego, w opinii uczestników konferencja zakończyła się sukcesem merytorycznym i organizacyjnym{mospagebreak}
 • 12 stycznia 2007 – umiera Genowefa Michalska - dyrektorka Technikum Gospodarczego i Technikum Gastronomicznego w latach 1963-1969
 • 26-27 stycznia 2007 – ZSGH organizuje konferencję wojewódzką ZNP
 • marzec 2007 – ZSGH zostaje przyjęty do elitarnego, międzynarodowego zrzeszenia szkół gastronomiczno-hotelarsko-turystycznych AEHT, problem stanowią wysokie opłaty członkowskie
 • 15 marca 2007 – Rada Pedagogiczna podejmuje uchwałę w sprawie odłączenia nauczania w OSiW OHP od ZSGH z powodu problemów organizacyjnych i wychowawczych leżących po stronie Ośrodka
 • 30 marca 2007 – reprezentacja SOSW zwycięża w IV Wojewódzkim Konkursie „Najsprawniejszy w zawodzie kucharz” organizowanym w ZSGH
 • marzec 2007 – dyrektor ZSGH, Marek Bliżycki deklaruje przejście na emeryturę
 • 13 czerwca 2007 – konkurs na stanowisko dyrektora ZSGH, dokumenty złożyło 4 kandydatów. Postępowanie konkursowe ostatecznie nie doprowadziło do powołania nowego dyrektora.
 • 29 czerwca 2007 – podczas konferencji RP następuje pożegnanie kolejnych nauczycieli o najdłuższym stażu odchodzących na emeryturę: Marek Bliżycki – 30 lat pracy w tym 4 na stanowisku wicedyrektora i 17 na stanowisku dyrektora, Janina Zapałowska – 37 lat pracy w „Gastronomiku”, w tym 15 na stanowisku wicedyrektora, Alicja Bliżycka, Krystyna Murdzek, Barbara Szepieniec; pamiątkowe zdjęcia z Radą
 • 2 sierpnia 2007 – organ prowadzący podejmuje decyzję o desygnowaniu na stanowisko dyrektora ZSGH Henryka Rosponda
 • 16 sierpnia 2007 – stanowisko wicedyrektora ZSGH po Janinie Zapałowskiej obejmuje Ludmiła Grzegorczyk, pełniąca od wielu lat obowiązki kierownika szkolenia praktycznego
 • 23 sierpnia 2007 – konferencja RP, podczas której Starosta Krośnieński Jan Juszczak przedstawia Henryka Rosponda, jako kandydata na stanowisko dyrektora ZSGH. Kandydat jest nauczycielem przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 (dawny Zespół Szkół Naftowo-Gazowniczych), pełnił wiele lat obowiązki wicedyrektora tej szkoły, był również wiceprezydentem Miasta Krosna. Rada Pedagogiczna wyraża pozytywną opinię o kandydacie.
 • 30 sierpnia 2007 – Naczelnik WOKiSS Starostwa Powiatowego Teresa Kuźniar na konferencji RP oficjalnie przedstawia Henryka Rosponda, jako dyrektora ZSGH powołanego na 5-letnią kadencję. Podziękowania dla dyrektora Marka Bliżyckiego za 17 lat kierowania „Gastronomikiem” i SOSW.
Opracowanie: Marek Bliżycki{mospagebreak}


Kalendarium 01.09.2007 – 31.08.2011

 • 1 września 2007 – Henryk Rospond przejmuje obowiązki dyrektora ZSGH i SOSW, na stanowisko kierownika szkolenia praktycznego powołuje Małgorzatę Buczek
 • 3 września 2007 – inaugurację 47 roku działalności ZSGH prowadzi dyrektor Henryk Rospond; pracę z młodzieżą prowadzić będzie 83 czynnych nauczycieli w tym 17 niepełnozatrudnionych; w szkole uczyć się będzie 560 uczniów w 23 oddziałach a w internacie ZSGH i SOSW zamieszkało 148 wychowanków. Szkoły w OSiW OHP w Iwoniczu zostały odłączone od ZSGH. Skład kierownictwa ZSGH w dniu 3 września 2007 r. Henryk Rospond – dyrektor ZSGH i SOSW;
 • Ludmiła Grzegorczyk – wicedyrektor; Jan Barsznica – wicedyrektor; Małgorzata Buczek – kierownik szkolenia praktycznego; Halina Józefczyk-Habrat – kierownik internatu
 • 1 października 2007 – Ewa Ciuła zostaje powołana na stanowisko z-cy kierownika szkolenia praktycznego
 • Styczeń 2008- rozpoczęto sukcesywne remonty kapitalne sal na poddaszu, połączone z wymianą posadzki i dociepleniem stropu, a następnie remonty i wymianę posadzek w salach na III kondygnacji. Stopniowo wymieniane są drzwi wejściowe do budynku szkoły i internatu
 • luty 2008 – Aleksandra Macnar zdobywa I miejsce na IX Małopolskim Konkursie Szkół Gastronomicznych w Krakowie w kategorii barman, natomiast Natalia Mędrek i Agnieszka Klimkowska w tym konkursie zdobywają również I miejsce w kategorii kelner
 • 3 kwietnia 2008 - Kamil Kosela uczeń drugiej klasy technikum kelner-barman /IITKE/ zdobył trzecie miejsce na III Konkursie Barmańskim CASSOVIA CUP 2008 zorganizowanym przez Akademię Hotelową w Koszycach na Słowacji
 • 4 kwietnia 2008 – Monika Wąchała i Dominika Domoń – uczennice klasy III SOSW zdobywają I miejsce w Wojewódzkim Konkursie „Najsprawniejszy w zawodzie kucharz”. Katarzyna Wojtowicz (Kl. III – kucharz) zdobywa pierwszą nagrodę za najlepszy wyrób zagraniczny na konkursie „SWEET CUP” w Preszowie na Słowacji
 • 16 – 30 kwietnia 2008 – uczniowie SOSW pod opieką nauczycieli uczestniczą w turnusie rehabilitacyjnym w Jastrzębiej Górze
 • 22 – 24 września 2008 – szkoła organizuje VII Ogólnopolską Konferencję Dyrektorów Szkół Hotelarsko-Gastronomiczno- Turystycznych
 • Jesień 2008 - wykonano remont kapitalny pomieszczenia pralni i prasowalni w internacie, zainstalowano monitoring wizyjny w budynku szkoły, a później również w internacie, obejmujący ostatecznie 16 kamer{mospagebreak}
 • Wiosna 2009 - Olga Bubiłek zakwalifikowała się do etapu centralnego Olimpiady Hotelarskiej, który odbył się w Kołobrzegu; II miejsce uczniów Aleksandry Macnar i Marcina Misiury w X Małopolskim Konkursie Gastronomicznym w Krakowie w kategorii kelner oraz III miejsce Magdalena Krzysik w tym konkursie w kategorii kucharz,
 • Wiosna 2009 – przeprowadzony zostaje remont kapitalny holu w internacie połączony z wymianą posadzki; powstaje również przy szkole parking z kostki brukowej na 12 stanowisk
 • 24 marca 2009 – uczniowie szkoły zaangażowani byli w obsługę przyjęcia dyplomatycznego z okazji „Dnia Przyjaźni Polsko-Węgierskiej”. Gośćmi honorowymi byli Prezydent Polski – Lech Kaczyński i Prezydent Węgier
 • 3 kwietnia 2009 – Maria Subik i Agnieszka Początko – uczennice klasy III SOSW zdobywają I miejsce w Wojewódzkim Konkursie „Najsprawniejszy w zawodzie kucharz”
 • 13 maja 2009 – gościmy w szkole uczestników międzynarodowego programu Comenius; byli to uczniowie i nauczyciele z Edewecht w Niemczech, Iasi w Rumunii oraz Usak w Turcji
 • 16 maja 2009 - na iwonickim Deptaku uczniowie gastronomika ustanawiają rekord Polski na „Najdłuższy keks” – 117m i 25 cm; wynik zostaje wpisany do księgi Polskich Rekordów i Osobliwości
 • Czerwiec 2009 – zdawalność egzaminów zawodowych w technikum osiągnęła 100% (kucharz, kelner), podobnie w ZSZ w zawodzie kucharz małej gastronomii, a także w ZSZ specjalnej w zawodach cukiernik i pracownik pomocniczy obsługi hotelowej. Podobny wynik osiągamy w następnych latach; w kilku zawodach zdawalność wynosi 100%
 • Lipiec 2009 – z pracy na świadczenie przedemerytalne odchodzi Alina Caryk; stanowisko kierownicze – specjalisty d.s. administracyjno-kadrowych – obejmuje Wojciech Pańko
 • 31 sierpnia 2009 - na emeryturę przechodzi Kazimierz Szajna, a od 31.08.2010 r. Anna Kucharska – Churzępa i Magdalena Wołowik . Na emeryturę odchodzą również pracownicy obsługi: Anna Lizun oraz Bogumiła Kielar
 • 1 września 2009 - wdrożono kształcenie w systemie modułowym w zawodzie kelner, a od 1.09.2010 r. w zawodzie kucharz
 • Październik 2009 – przed głównym wejściem do szkoły pojawia się chodnik z kostki brukowej, a na wakacjach w 2011 roku, po przebudowie kanalizacji sanitarnej, również pomiędzy szkołą a internatem
 • Wiosna 2010 - I miejsce uczniów Katarzyny Torby i Kamila Aszklara w XI Małopolskim Konkursie Gastronomicznym w Krakowie w kategorii kelner, VI miejsce Mateusza Buczkowicza w tym konkursie w kategorii barman, III miejsce Kamila Jakima w VIII Międzynarodowym Konkursie Sweet Cup w Preszowie w kategorii kucharz, a także X miejsce Karola Jarosza w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodych Barmanów w Warszawie
 • 26 marzec 2010 – Edyta Nowak i Magdalena Mięsowicz – uczennice klasy III SOSW zdobywają I miejsce w Wojewódzkim Konkursie „Najsprawniejszy w zawodzie kucharz”
 • 7 – 22 kwiecień 2010 – uczniowie SOSW pod opieką nauczycieli uczestniczą w kolejnym turnusie rehabilitacyjnym, tym razem w Kołobrzegu
 • Od kwietnia 2010 r. do 30 czerwca 2011 r. ZSGH realizuje projekt „Absolwent z przyszłością” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Wartość projektu to 132 524 PLN jest przeznaczona na w pełni darmowe dla uczniów szkoły kursy barmańskie (32 uczniów zdobywa certyfikat barmana), baristyczne (28 certyfikatów), carvingu (28 certyfikatów); doradztwo zawodowe. W ramach projektu sfinansowano również zakup podręczników do szkolenia zawodowego i opracowanie filmów dydaktycznych.
 • Sierpień 2010 – sala gimnastyczna otrzymuje nową nawierzchnię z tworzywa sztucznego, a wcześniej nauczyciele WF nowy gabinet
 • 13 października 2010 – Andrzej Ceglarz zostaje nominowany do tytułu „Nauczyciel Roku 2010”, w konkursie organizowanym przez Głos Nauczycielski i MEN, natomiast ZSGH otrzymuje tytuł „Szkoła na medal”
 • Grudzień 2010 - wykonano remont pokoju nauczycielskiego, połączony z zakupem nowych mebli; do 17 pokoi wychowanków w internacie zakupiono 67 kompletów mebli (szaf i szafek nocnych)
 • 1 marzec 2011 – rozpoczyna działalność sklepik szkolny, prowadzony przez Barbarę Gazda
 • Wiosna 2011 - III miejsce Katarzyny Gałuszka w XII Małopolskim Konkursie Szkół Gastronomicznych w kategorii kucharz
 • 1 kwiecień 2011 – Monika Rajchel i Katarzyna Kwasek – uczennice klasy III SOSW zdobywają I miejsce w Wojewódzkim Konkursie „Najsprawniejszy w zawodzie kucharz”
 • 1 czerwiec 2011 – technikum, zasadnicza szkoła zawodowa oraz zasadnicza szkoła zawodowa specjalna, uchwałą Rady Powiatu Krośnieńskiego, otrzymują imię dra Józefa Aleksiewicza
 • 22 czerwiec 2011 – oficjalna uroczystość nadania imienia szkołom wchodzącym w skład ZSGH; w uroczystości bierze udział m.in. Czesław Aleksiewicz, syn patrona szkoły
 • Czerwiec 2011 – przeprowadzony zostaje remont kapitalny pokrycia dachowego budynku internatu
 • Sierpień 2011 – prezydent RP podpisał ustawę wprowadzającą reformę kształcenia zawodowego. Od 1.09.2012 r. wejdzie w życie nowa podstawa programowa kształcenia zawodowego oraz kształcenia ogólnego, a także nowa klasyfikacja zawodów. W technikum „znikają” zawody: kucharz i technik organizacji usług gastronomicznych, powstanie natomiast nowy zawód – technik żywienia i usług gastronomicznych; kucharz będzie zawodem w szkole zasadniczej. Zmieniają się ramowe plany nauczania oraz formy egzaminów zawodowych – czeka nas bardzo dużo pracy organizacyjno-programowej.
 • Wrzesień 2011 – ZSGH rozpoczyna realizację projektu „Absolwent jutra” w ramach POKL - Działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”, który jest rozwinięciem projektu „Absolwent z przyszłością”. Projekt będzie realizowany do 30 czerwca 2013 r. Całkowita wartość projektu wynosi 282 283 PLN i przeznaczona będzie na szkolenia barmańskie, baristyczne, carvingu, zdobnictwa cukierniczego, staże u pracodawców oraz doposażenie szkoły.
Opracował: Henryk Rospond

Aktualności

Czas karnawału w tym roku wyjątkowo długi i obfitujący w różne karnawałowe zabawy. Tym razem uczniowie szkoły przysposabiającej do pracy wraz z wychowawcami panią Dorotą Dołęgowską i Gabrielą Reng uczestniczyli w balu zorganizowanym przez Ośrodek Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Rymanowie. Zabawa odbyła się 7 lutego w restauracji Jaś Wędrowniczek.

Nasza oferta

Kontakt

Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu-Zdroju
ul. Piwarskiego 19
38-440 Iwonicz-Zdrój

tel. 134 375 431
fax 134 350 326

www: www.zsgh.pl
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

NIP 684-23-73-934
REGON 371180820