UWAGA! Mieszkańcy internatu w pierwszej klasie zwolnieni są z opłaty za pobyt.

Pokrywają tylko koszty wyżywienia!

 


Warunki przyjęcia uczniów do klas I szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2018/2019

O przyjęciu do szkoły decydować będzie suma punktów uzyskanych z egzaminu gimnazjalnego, punktów za oceny z czterech przedmiotów na świadectwie ukończenia gimnazjum oraz punktów dodatkowych. Kandydat może uzyskać maksymalnie 200 punktów.

I. Punkty za wyniki egzaminu gimnazjalnego, to wynik z dzielenia sumy wyników procentowych z każdego zakresu egzaminu przez 5 (maksymalnie 100 pkt).

II. Punkty za wyniki na świadectwie ukończenia gimnazjum przyznaje się za ocenę z języka polskiego, języka obcego, geografii, chemii i matematyki:

III. Oceny z przedmiotów wymienionych w punkcie 2 zostaną przeliczone na punkty w sposób następujący:

celujący 18 pkt.
bardzo dobry 17 pkt.
dobry 14 pkt.
dostateczny 8 pkt.
dopuszczający

2 pkt.

 

IV. Za inne osiągnięcia

1. za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem – 7 pkt.

2. za szczególne osiągnięcia odnotowane na świadectwie ukończenia gimnazjum – do 18 pkt., w tym:

a.) za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

 • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt.,
 • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 pkt.,
 • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt.

b.) za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty:

 • tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 pkt.,
 • tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 4 pkt.,
 • tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 3 pkt.,

c.) za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego  10 pkt.,
 • dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego  7 pkt.,
 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 5 pkt.,
 • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego 7 pkt.,
 • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 5 pkt.,
 • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 3 pkt.,

d.) za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem lub turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty:

 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 10 pkt.,
 • dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 7 pkt.,
 • dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 5 pkt.,
 • tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 7 pkt.,
 • tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 3 pkt.,
 • tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 2 pkt.,

e.) za uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 2.1 2.4, artystycznych lub sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

 • międzynarodowym – 4 pkt.,
 • krajowym – 3 pkt.,
 • wojewódzkim – 2 pkt.,
 • powiatowym – 1 pkt.

Wykaz konkursów, o których mowa powyżej zawiera Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 4/2017 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych w roku szkolnym 2016/2017, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i gimnazjum.

3. Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu 3 pkt.

4. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych za kryteria podstawowe, przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

V. W przypadku uzyskania w postępowaniu rekrutacyjnym takiej samej liczby punktów, po uwzględnieniu preferencji określonej w punkcie 5 bierze się pod uwagę łącznie kryteria ustawowe o charakterze różnicującym:

a.) wielodzietność rodziny kandydata – oznacza rodzinę, która wychowuje troje i więcej dzieci (art. 20b ustawy o systemie oświaty),

b.) niepełnosprawność kandydata,

c.) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

d.) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

e.) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

f.) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie – oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem,

g.) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

VI. Dla kandydatów, którzy zostali zwolnieni z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy o systemie oświaty, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie z:

1. języka polskiego, języka obcego nowożytnego i matematyki

a.) celującym – przyznaje się po 20 pkt.,

b.) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 pkt.,

c.) dobrym – przyznaje się po 13 pkt.,

d.) dostatecznym – przyznaje się po 8 pkt.,

e.) dopuszczającym – przyznaje się po 2 pkt.;

2. historii i wiedzy o społeczeństwie

a.) celującym – przyznaje się po 20 pkt.,

b.) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 pkt.,

c.) dobrym – przyznaje się po 13 pkt.,

d.) dostatecznym – przyznaje się po 8 pkt.,

e.) dopuszczającym – przyznaje się po 2 pkt.;
- oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 2;

3. biologii, chemii, fizyki i geografii

a.) celującym – przyznaje się po 20 pkt.,

b.) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 pkt.,

c.) dobrym – przyznaje się po 13 pkt.,

d.) dostatecznym – przyznaje się po 8 pkt.,

e.) dopuszczającym – przyznaje się po 2 pkt.;
- oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 4.

 

DRUKI  PODANIA

 1. (po wydrukowaniu wypełnij i przywieź do szkoły)

  1. Podanie do ZSGH (dla kandydatów, którzy nie zarejestrowali się online)

  2. Komplet podań do Branżowej Szkoły I stopnia Specjalnej:

  3. Komplet podań do Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy:

  4. Oświadczenie o braku podpisu drugiego rodzica

  Komplet dokumentów do ZSGH:

  Załączniki obowiązkowe:
  1. Zdjęcie (podpisane) – 1 szt.
  2. Świadectwo ukończenia gimnazjum
  3. Zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego
  4. Orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki w wybranym zawodzie
  5. Karta zdrowia

  Załączniki dodatkowe (jeżeli dotyczy):
  1. Kwestionariusz o internat
  2. Dokument ustanawiający opiekuna prawnego
  3. Opinia/orzeczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej
  4. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności z powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności.


Aktualności

Czas karnawału w tym roku wyjątkowo długi i obfitujący w różne karnawałowe zabawy. Tym razem uczniowie szkoły przysposabiającej do pracy wraz z wychowawcami panią Dorotą Dołęgowską i Gabrielą Reng uczestniczyli w balu zorganizowanym przez Ośrodek Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Rymanowie. Zabawa odbyła się 7 lutego w restauracji Jaś Wędrowniczek.

Nasza oferta

Kontakt

Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu-Zdroju
ul. Piwarskiego 19
38-440 Iwonicz-Zdrój

tel. 134 375 431
fax 134 350 326

www: www.zsgh.pl
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

NIP 684-23-73-934
REGON 371180820