Obowiązki i prawa mieszkańców internatu

§ 92

1. Do podstawowych obowiązków wychowanków internatu należy:

 1. Regularne uczestniczenie w lekcjach szkolnych, staranne i samodzielne odrabianie zadanych lekcji, pogłębianie i poszerzanie wiedzy przez czytanie książek, czasopism, przez wykorzystanie różnych środków informacji.
 2. Przestrzeganie punktualności i obowiązującego porządku dnia, a zwłaszcza punktualnego wyjścia do szkoły na zajęcia, ustalonych godzin powrotu do internatu, pory posiłków i nauki własnej oraz czasu rozpoczynania ciszy nocnej.
 3. Przestrzeganie zasad higieny osobistej, czystości odzieży i pomieszczeń internatu. W tym zakresie wychowanek jest zobowiązany do:
 • korzystania z prysznica w godzinach 6 - 22 (podczas ciszy nocnej i nauki własnej kąpiele są zabronione)
 • samodzielnego utrzymywania w czystości pokoju sypialnego (czystość pokoi codziennie jest kontrolowana i oceniona przez wychowawcę dyżurnego)
 • schludnego i właściwego ubioru w pokoju, na korytarzu i w łazience.

4. Dbałość o wysoki poziom swojej kultury osobistej, właściwe odnoszenie się do starszych i przełożonych, stosowanie właściwych zasad współżycia koleżeńskiego, przestrzeganie kultury języka i właściwego zachowania się w każdej sytuacji.

5. Oszczędne i prawidłowe użytkowanie energii elektrycznej oraz wody.

6. Troska o właściwe użytkowanie mienia internackiego i pomieszczeń oraz wykorzystanie urządzeń i sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem.

7. Odpowiedzialność materialną za szkody spowodowane przez wychowanka ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni.

8. Wszelkie przemeblowania w pokojach muszą być uzgodnione z wychowawcą grupy.

9. Praca nad kształtowaniem własnego charakteru oraz wpływanie swoją pozytywną postawą na innych. 

10. Wnoszenie własnego wkładu w organizację życia internatu między innymi przez solidne wykonywanie dyżurów i innych prac oraz pełnienie zleconych funkcji. 

11. Regularne i terminowe uiszczanie opłat za wyżywienie i zakwaterowanie.

12. Przestrzeganie obowiązujących przepisów porządkowych, zakazu palenia papierosów, picia napojów alkoholowych i używania i posiadania innych srodków odurzających oraz niedozwolonych przedmiotów i urządzeń.

13. Wykonywanie doraźnych poleceń kierownictwa i wychowawców.

§ 93

 1. Mieszkaniec internatu ma prawo do:
  1. Korzystania z miejsca w pokoju sypialnym, mebli, pościeli, zgodnie z jej przeznaczeniem.
  2. Korzystania z ogólnodostępnych pomieszczeń i urządzeń internatu oraz wszelkiego wyposażenia przeznaczonego dla młodzieży.
  3. Właściwie zorganizowanego procesu opieki i wychowania.
  4. Swobody wyrażania myśli i przekonań światopoglądowych i religijnych.
  5. Rozwijania własnych zainteresowań i pasji.
  6. Poczucia bezpieczeństwa i ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej. 
  7. Uzyskania pomocy i porady ze strony pracowników internatu w trudnych sytuacjach życiowych.
  8. Poszanowania godności własnej, dyskrecji w sprawach osobistych i rodzinnych. 
  9. Udziału w zajęciach organizowanych przez internat.
  10. Współuczestnictwa poprzez przedstawicielstwa samorządowe w decydowaniu o sprawach wychowawczych i organizacyjnych internatu.
  11. Uczestnictwa w życiu społecznym internatu i szkoły, w pracy samorządu, organizacji szkolnych i młodzieżowych. 
  12. Korzystania z wszelkich pomocy naukowych, z zestawu środków audiowizualnych oraz sprzętu sportowego pozostającego w dyspozycji internatu.
  13. Do poręczenia przez wychowawcę lub Młodzieżową Radę Internatu w przypadku naruszenia regulaminu internatu.
  14. Odpisania bloczków żywieniowych w razie nieobecności, wynikającej z choroby lub innych ważnych sytuacji życiowych, po uprzednim zgłoszeniu dzień wcześniej do godz. 12stej.

§ 94

 1. Internat stosuje następujące nagrody:
  1. Honorowe wyróżnienie w postaci pochwały przez wychowawcę grupy lub kierownika internatu w rozmowie indywidualnej lub na zebraniu grupy.
  2. Nagrody poszerzające uprawnienia lub zmniejszające obowiązki wychowanków.
  3. Pamiątkowe nagrody symboliczne np. w postaci nagród rzeczowych, listu pochwalnego do rodziców,itp.

§ 95

 1. Niewłaściwe postępowanie wychowanków może spowodować następujące konsekwencje:
  1. Potępienie niewłaściwego zachowania przez wychowawcę lub kierownika w rozmowie indywidualnej. 
  2. Kary stanowiące naturalne następstwa niewłaściwych czynów, np. powtórzenie niedbale wykonanej pracy, usunięcie spowodowanych uszkodzeń, odkupienie zniszczonych przedmiotów itp.
  3. Ograniczenie uprawnień do dysponowania wolnym czasem np. uczestniczenia w imprezach rozrywkowych, korzystania ze środków audiowizualnych.
  4. Pozbawienie prawa do zamieszkania w internacie, w szczególności, gdy wychowanka lub wychowanek:
   1. przywłaszczy sobie cudzą własność,
   2. otrzyma naganną ocenę zachowania w internacie,
   3. nie płaci za wyżywienie i mieszkanie,
   4. przejawia zachowania agresywne, stosuje przemoc w stosunku do innych wychowanków,
   5. nie wywiązuje się z obowiązków szkolnych,
   6. spożywa alkohol, zażywa środki odurzające;
    • jeżeli wychowanek po raz pierwszy spożyje alkohol jest zmuszony do czasowego opuszczenia internatu na okres od 2-4 tygodni. Po powrocie uczestniczy w zajęciach profilaktycznych i wykonuje działania określone przez Zespół Wychowawców,
    • jeżeli incydent powtórzy się - wychowanek zostaje usunięty z internatu bez prawa powrotu,
    • takie same kroki podejmuje Zespół Wychowawców w sytuacji używania środków odurzających przez wychowanków.

 

2. O każdej formie nagrody i kary rodzice wychowanki lub wychowanka informowani będą indywidualnie.

3. Od powyższej decyzji wychowanek może odwołać się do dyrektora szkoły.

Aktualności

Czas karnawału w tym roku wyjątkowo długi i obfitujący w różne karnawałowe zabawy. Tym razem uczniowie szkoły przysposabiającej do pracy wraz z wychowawcami panią Dorotą Dołęgowską i Gabrielą Reng uczestniczyli w balu zorganizowanym przez Ośrodek Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Rymanowie. Zabawa odbyła się 7 lutego w restauracji Jaś Wędrowniczek.

Nasza oferta

Kontakt

Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu-Zdroju
ul. Piwarskiego 19
38-440 Iwonicz-Zdrój

tel. 134 375 431
fax 134 350 326

www: www.zsgh.pl
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

NIP 684-23-73-934
REGON 371180820