Zarządzenie Nr 30/2021

Zarządzenie Nr 30/2021

Dyrektora Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu-Zdroju

z dnia 25.10.2021 r.

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w oddziale 2TŻK Technikum im. dra J. Aleksiewicza

ze względu na sytuację epidemiologiczną

Na podstawie § 18 ust. 2a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1604), po uzyskaniu zgody organu prowadzącego oraz pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie

zarządzam, co następuje:

§ 1.

  1. Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie zajęć stacjonarnych w oddziale 2 TŻK w okresie od dnia 26.10.2021 do dnia 29.10.2021 r. ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną powodującą zagrożenie zdrowia uczniów.
  2. W okresie czasowego zawieszenia działalności, o którym mowa w ust. 1, zadania edukacyjne w 2 TŻK są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o których mowa w przepisach rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493).

§ 2.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej www.zsgh.pl oraz na tablicy ogłoszeń dyrektora na korytarzu 1 kondygnacji.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR
Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich
w Iwoniczu-Zdroju
mgr Jan Barsznica