Zarządzenie nr 14/2021 z dnia 12 maja 2021 r. dyrektora Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu-Zdroju w sprawie organizacji pracy szkoły  w warunkach pandemii COVID-19

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zarządzam, co następuje:

§ 1

Zarządzam  hybrydową organizację pracy szkoły w warunkach pandemii COVID-19 od 17 do 28 maja 2021 r. wg harmonogramu:

Oddział Dni nauki zdalnej Dni nauki stacjonarnej
w ścisłym reżimie sanitarnym
1 TŻK poniedziałek, wtorek środa, czwartek, piątek
2 THp praktyka u pracodawców
2 TŻC czwartek, piątek poniedziałek, wtorek, środa
2 THŻC praktyka u pracodawców
3 TTŻ praktyka u pracodawców
2 BKC poniedziałek, wtorek środa, czwartek, piątek
1 BS cały tydzień
3BS cały tydzień

§ 2

Klasy w dniach nauki stacjonarnej są przypisane na wszystkie lekcje do następujących sal:

  1. 1TŻK – 410
  2. 2TŻC – 302
  3. 1BS – 307
  4. 3BS – 301
  5. 2BKS – 101

§ 3

Internat i SOSW oraz oddziały Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy pracują stacjonarnie w ścisłym reżimie sanitarnym.

W przypadku uczniów, którzy z uwagi na brak możliwości realizowania zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, nie mogą realizować tych zajęć w miejscu zamieszkania, możliwa jest realizacja zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na terenie szkoły i zamieszkanie w internacie.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.