Obowiązki i prawa mieszkańców internatu

§ 92

1. Do podstawowych obowiązków wychowanków internatu należy:

 1. Regularne uczestniczenie w lekcjach szkolnych, staranne i samodzielne odrabianie zadanych lekcji, pogłębianie i poszerzanie wiedzy przez czytanie książek, czasopism, przez wykorzystanie różnych środków informacji.
 2. Przestrzeganie punktualności i obowiązującego porządku dnia, a zwłaszcza punktualnego wyjścia do szkoły na zajęcia, ustalonych godzin powrotu do internatu, pory posiłków i nauki własnej oraz czasu rozpoczynania ciszy nocnej.
 3. Przestrzeganie zasad higieny osobistej, czystości odzieży i pomieszczeń internatu. W tym zakresie wychowanek jest zobowiązany do:
 • korzystania z prysznica w godzinach 6 - 22 (podczas ciszy nocnej i nauki własnej kąpiele są zabronione)
 • samodzielnego utrzymywania w czystości pokoju sypialnego (czystość pokoi codziennie jest kontrolowana i oceniona przez wychowawcę dyżurnego)
 • schludnego i właściwego ubioru w pokoju, na korytarzu i w łazience.

4. Dbałość o wysoki poziom swojej kultury osobistej, właściwe odnoszenie się do starszych i przełożonych, stosowanie właściwych zasad współżycia koleżeńskiego, przestrzeganie kultury języka i właściwego zachowania się w każdej sytuacji.

5. Oszczędne i prawidłowe użytkowanie energii elektrycznej oraz wody.

6. Troska o właściwe użytkowanie mienia internackiego i pomieszczeń oraz wykorzystanie urządzeń i sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem.

7. Odpowiedzialność materialną za szkody spowodowane przez wychowanka ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni.

8. Wszelkie przemeblowania w pokojach muszą być uzgodnione z wychowawcą grupy.

9. Praca nad kształtowaniem własnego charakteru oraz wpływanie swoją pozytywną postawą na innych. 

10. Wnoszenie własnego wkładu w organizację życia internatu między innymi przez solidne wykonywanie dyżurów i innych prac oraz pełnienie zleconych funkcji. 

11. Regularne i terminowe uiszczanie opłat za wyżywienie i zakwaterowanie.

12. Przestrzeganie obowiązujących przepisów porządkowych, zakazu palenia papierosów, picia napojów alkoholowych i używania i posiadania innych srodków odurzających oraz niedozwolonych przedmiotów i urządzeń.

13. Wykonywanie doraźnych poleceń kierownictwa i wychowawców.

§ 93

 1. Mieszkaniec internatu ma prawo do:
  1. Korzystania z miejsca w pokoju sypialnym, mebli, pościeli, zgodnie z jej przeznaczeniem.
  2. Korzystania z ogólnodostępnych pomieszczeń i urządzeń internatu oraz wszelkiego wyposażenia przeznaczonego dla młodzieży.
  3. Właściwie zorganizowanego procesu opieki i wychowania.
  4. Swobody wyrażania myśli i przekonań światopoglądowych i religijnych.
  5. Rozwijania własnych zainteresowań i pasji.
  6. Poczucia bezpieczeństwa i ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej. 
  7. Uzyskania pomocy i porady ze strony pracowników internatu w trudnych sytuacjach życiowych.
  8. Poszanowania godności własnej, dyskrecji w sprawach osobistych i rodzinnych. 
  9. Udziału w zajęciach organizowanych przez internat.
  10. Współuczestnictwa poprzez przedstawicielstwa samorządowe w decydowaniu o sprawach wychowawczych i organizacyjnych internatu.
  11. Uczestnictwa w życiu społecznym internatu i szkoły, w pracy samorządu, organizacji szkolnych i młodzieżowych. 
  12. Korzystania z wszelkich pomocy naukowych, z zestawu środków audiowizualnych oraz sprzętu sportowego pozostającego w dyspozycji internatu.
  13. Do poręczenia przez wychowawcę lub Młodzieżową Radę Internatu w przypadku naruszenia regulaminu internatu.
  14. Odpisania bloczków żywieniowych w razie nieobecności, wynikającej z choroby lub innych ważnych sytuacji życiowych, po uprzednim zgłoszeniu dzień wcześniej do godz. 12stej.

§ 94

 1. Internat stosuje następujące nagrody:
  1. Honorowe wyróżnienie w postaci pochwały przez wychowawcę grupy lub kierownika internatu w rozmowie indywidualnej lub na zebraniu grupy.
  2. Nagrody poszerzające uprawnienia lub zmniejszające obowiązki wychowanków.
  3. Pamiątkowe nagrody symboliczne np. w postaci nagród rzeczowych, listu pochwalnego do rodziców,itp.

§ 95

 1. Niewłaściwe postępowanie wychowanków może spowodować następujące konsekwencje:
  1. Potępienie niewłaściwego zachowania przez wychowawcę lub kierownika w rozmowie indywidualnej. 
  2. Kary stanowiące naturalne następstwa niewłaściwych czynów, np. powtórzenie niedbale wykonanej pracy, usunięcie spowodowanych uszkodzeń, odkupienie zniszczonych przedmiotów itp.
  3. Ograniczenie uprawnień do dysponowania wolnym czasem np. uczestniczenia w imprezach rozrywkowych, korzystania ze środków audiowizualnych.
  4. Pozbawienie prawa do zamieszkania w internacie, w szczególności, gdy wychowanka lub wychowanek:
   1. przywłaszczy sobie cudzą własność,
   2. otrzyma naganną ocenę zachowania w internacie,
   3. nie płaci za wyżywienie i mieszkanie,
   4. przejawia zachowania agresywne, stosuje przemoc w stosunku do innych wychowanków,
   5. nie wywiązuje się z obowiązków szkolnych,
   6. spożywa alkohol, zażywa środki odurzające;
    • jeżeli wychowanek po raz pierwszy spożyje alkohol jest zmuszony do czasowego opuszczenia internatu na okres od 2-4 tygodni. Po powrocie uczestniczy w zajęciach profilaktycznych i wykonuje działania określone przez Zespół Wychowawców,
    • jeżeli incydent powtórzy się - wychowanek zostaje usunięty z internatu bez prawa powrotu,
    • takie same kroki podejmuje Zespół Wychowawców w sytuacji używania środków odurzających przez wychowanków.

 

2. O każdej formie nagrody i kary rodzice wychowanki lub wychowanka informowani będą indywidualnie.

3. Od powyższej decyzji wychowanek może odwołać się do dyrektora szkoły.

Aktualności

18.10.2018 r. tradycyjnie już na boisku Orlik przy pięknej słonecznej pogodzie odbyły się międzyklasowe rozgrywki piłki nożnej o Puchar Dyrektora ZSGH zorganizowane przez nauczycieli wychowania fizycznego. Pod czujnym okiem sędziego p. Michała Nycza rywalizowały 6-cio osobowe drużyny po cztery w kategoriach dziewcząt i chłopców.

Nasza oferta

Kontakt

Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu-Zdroju
ul. Piwarskiego 19
38-440 Iwonicz-Zdrój

tel. 134 375 431
fax 134 350 326

www: www.zsgh.pl
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

NIP 684-23-73-934
REGON 371180820